เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

School of Changemakers

School of Changemakers (SoC) เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน SoC เริ่มจากการเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประเทศไทย เมื่อปี 2555 และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีทำงานร่วมกับนักสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ​และต่างประเทศ และได้บ่มเพาะนักกิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมให้สามารถเดินทางตามความตั้งใจเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดจึงได้แยกออกมาจากอโชก้า และตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมเต็มตัว เมื่อปลายปี 2560

จากการสำรวจคนรุ่นใหม่พบว่ากว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้ เพื่อทำความเข้าใจปัญหา การสร้างความยั่งยืน ไปจนถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ School of Changemakers เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้น

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา School of Changemakers ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ช่วยสร้าง platform ไปจนถึงร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคนที่สนใจได้ศึกษา ไปสู่การทดลองทำ และมองหาช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรในการขยายผลต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง

ทั้งนี้การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers เกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคสังคม และภาคเอกชน โดยให้การสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

 1. ทรัพยากร เช่น เงินทุน/สถานที่
 2. เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ
 3. โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 4. ชุมชนเหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง

โครงการและกิจกรรมต่างของ SoC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่

 1. การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงโดยตรง
  • Penquin Incubation คอร์ส 8 เดือน สำหรับบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อายุ 25-35 ปี
  • Insight Tanks คอร์สระยะสั้น สำหรับผู้สนใจปัญหาสังคมต้องการเริ่มต้นทำความเข้าใจปัญหาและมองเห็นโอกาสในการแก้ไข
  • Afterschool  การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลง
  • Changemaker Toolkits เครื่องมือการคิดริเริ่มและดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อส้งคม
  • Helpdesk การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการพัฒนาโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม
 2. การสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง
  • Changemakers Incubation Network  เครือข่ายอาจารย์และผู้สนใจการสร้างระบบสนับสนุนนิสิตนักศึกษาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (changemaker education) หรือความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial university)
  • Intrapreneur4Change การเชื่อมต่ออาสาภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์ทางสังคมจากองค์กรเพื่อสังคมให้ทำงานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการระดมทุน

ตัวอย่างโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา

iCARE Awards 2016 ร่วมกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

Making More Health ร่วมกับบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below