เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

School of Changemakers (SoC) เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน SoC เริ่มจากการเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประเทศไทย เมื่อปี 2555 และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีทำงานร่วมกับนักสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ​และต่างประเทศ และได้บ่มเพาะนักกิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมให้สามารถเดินทางตามความตั้งใจเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดจึงได้แยกออกมาจากอโชก้าและตั้งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเต็มตัว เมื่อปลายปี 2560

จากการสำรวจคนรุ่นใหม่พบว่ากว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้ เพื่อทำความเข้าใจปัญหา การสร้างความยั่งยืน ไปจนถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ School of Changemakers เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้น

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา School of Changemakers ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ช่วยสร้าง platform ไปจนถึงร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคนที่สนใจได้ศึกษา ไปสู่การทดลองทำ และมองหาช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรในการขยายผลต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง

ทั้งนี้การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers เกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคสังคม และภาคเอกชน โดยให้การสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

 1. ทรัพยากร เช่น เงินทุน/สถานที่
 2. เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ
 3. โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 4. ชุมชนเหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง

โครงการและกิจกรรมต่างของ SoC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่

 1. การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงโดยตรง
  • Penquin Incubation คอร์ส 8 เดือน สำหรับบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อายุ 25-35 ปี
  • Insight Tanks คอร์สระยะสั้น สำหรับผู้สนใจปัญหาสังคมต้องการเริ่มต้นทำความเข้าใจปัญหาและมองเห็นโอกาสในการแก้ไข
  • Afterschool  การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลง
  • Changemaker Toolkits เครื่องมือการคิดริเริ่มและดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อส้งคม
  • Helpdesk การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการพัฒนาโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม
 2. การสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง
  • Changemakers Incubation Network  เครือข่ายอาจารย์และผู้สนใจการสร้างระบบสนับสนุนนิสิตนักศึกษาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (changemaker education) หรือความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial university)
  • Intrapreneur4Change การเชื่อมต่ออาสาภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์ทางสังคมจากองค์กรเพื่อสังคมให้ทำงานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการระดมทุน
  • Consultation & Capacity Building ให้คำปรึกษาแก่องค์กร ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างระบบสนับสนุน Changemakers ในหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้มีทัศนคติ ทักษะ และความรู้ในการสนับสนุน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา

iCARE Awards 2016 ร่วมกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

Making More Health ร่วมกับบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ