สรุปกิจกรรม Learning by Playing ร่วมวงฟังประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้ผ่านการ “เล่น” ของพื้นที่เรียนรู้