Preeyasorn Arsrairas ( subscriber )

ชื่อ :

นามสกุล :

ชื่อเล่น/ฉายา : แป๋ม

จังหวัด : กรุงเทพ

กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ

ข้อความแนะนำตัว

ดิฉันเป็นคุณแม่ที่สนใจเรื่องเด็กที่มีภาวะการพัฒนาล่าช้าทางด้านจิตใจและพฤติกรรมทางสังคม เด็กในกลุ่มนี้มักจะไม่มีปัญหาในการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนเก่ง แต่ขาดทักษะทางสังคม มีความบกพร่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะการแปลความหมายของสีหน้า และท่าทางของคู่สนทนา และมักจะมีความสนใจที่หมกหมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมาก ทำให้การสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมเป็นเรื่องยาก มีความเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งส่งผลให้ขาดความมั่นใจในตนเอง เกิดภาวะโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง และง่ายต่อการพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าเมื่อโตขึ้นได้ การวินิจฉัยภาวะการบกพร่องนี้ ทางการแพทย์ต้องใช้หลายกระบวนการ และการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผลการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่มีความรู้ความชำนาญในกลุ่มภาวะนี้ก็ยังมีจำนวนน้อย ยิ่งทำให้เกิดความล่าช้าของโอกาสในการเข้ารับการบำบัดพฤติกรรมของเด็ก ทั้งๆที่มีผลวิจัยหลายฉบับที่ยืนยันว่าการวินิจฉัยในเด็กนั้นยิ่งเกิดขึ้นเร็วเท่าไร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเด็กเพราะสมองของเด็กนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงอายุแรกเกิดถึงสามขวบ เมื่ออ้างอิงถึงประเทศที่การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขเป็นได้อย่างทั่วถึง เด็กทุกคนจะได้รับการคัดกรองภาวะการบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด และเริ่มขบวนการบำบัดทันทีที่ตรวจพบข้อสงสัย ทำให้อัตราการมีภาวะการพัฒนาล่าช้าในเด็กลดลง และช่วยทำให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดิฉันสนใจพัฒนาเครื่องมือในการช่วยบันทึกพฤติกรรมของเด็กในสิ่งแวดล้อมปกติ ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน โดยผู้ที่ดูแลเด็ก ทั้งผู้ปกครองและบุคคลากรของโรงเรียนได้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวก ง่าย และแม่นยำ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองความเสี่ยงในการมีภาวะ High Function เพือเป็นข้อมูลประกอบให้แพทย์ทางด้านพัฒนาการเด็กใช้ร่วมในการวินิจฉัยภาวะการบกพร่องดังกล่าว ในระหว่างนี้ดิฉันได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เพื่อยืนยันถึงความต้องการที่ยังขาดหายไปของเครื่องมือดังกล่าวนี้ ดิฉันมีความมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนร่วมในการช่วยให้เด็กๆในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below