programs

Coach for Changemakers

6 สิงหาคม 2019


จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเร่ิมและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมคือโค้ช หรือที่ปรึกษา เราจึงมีการจัดโครงการอบรมโค้ชให้กับผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับอาสาสมัคร บุคคลทั่วไปที่สนใจ ภาคธุรกิจ ที่อยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนันสนุนทักษะและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เราจึงมีมีการถอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่พร้อมจะขยายผลไปยังอาจารย์มหาวิทยาลัย คุณครู และผู้ปกครองอีกด้วย 

โค้ชคือใคร?

โค้ช คือผู้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เลือกนําสิ่งที่ตนเองสนใจมาพัฒนาเป็นไอเดีย วางแผน และลงมือทํา จนเกิดการเรียนรู้และ เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) เปรียบเสมือนกระจกท่ีจะสะท้อนให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากแก้ไขปัญหา สังคมได้เข้าใจตนเอง เข้าใจสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถคิดวิธีจัดการต่างๆเพื่อให้โครงการ หรือกิจการสังคมของตนดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับฟังความคิด ตั้งคําถาม และป้อนข้อมูลเชิงบวกของ โค้ช มีกระบวนการดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ออกมา ตลอดจนให้กําลังใจระหว่างทําโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงความรู้ และประสบการณ์ของโค้ช ที่จะช่วยเสริมให้พวกเขา ฝ่าฟันอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จนเกิดผลกระทบท่ีดีต่อ สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อคนรุ่นใหม่เองและต่อสังคมรอบข้าง

คุณสมบัติโค้ช

  • เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  • สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม
  • เข้าใจบทบาทของโค้ช
  • เปิดรับความเห็นต่าง พร้อมเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่
  • มีประสบการณ์ในการริเริ่มลงมือทําโครงการเพื่อสังคม หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงาน การนำทีม
  • สามารถจัดสรรเวลาในการให้คําแนะนําโครงการของคนรุ่นใหม่ที่ตนดูแลได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

ทักษะพื้นฐานของโค้ช

  • Deep listening การฟังอย่างเข้าใจ
  • Questioning การตั้งคําถาม
  • Positive feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก – Motivation การจูงใจและสร้างเสริมกําลังใจ
  • Goal setting การตั้งเป้าหมายร่วมกัน

ใครบ้างที่สามารถสมัครเป็นโค้ชได้ 

1. บุคคลทั่วไปที่สนใจที่สนใจอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองและมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเป็นโค้ชให้กับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น 

2. ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำงานสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม  เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย องค์กรที่ทำงานภาคสังคม

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยากฝึกทักษะการโค้ชและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ นักสร้างการเปลี่ยนแปลง นำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนริเร่ิมทำแก้ไขปัญหาสังคม 

4.ผู้ที่ริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่อยากเรียนรู้ทักษะการโค้ชเพื่อนำไปใช้กับทีมงาน 

สนใจสมัครเป็นโค้ชอาสา สามารถลงชื่อได้ที่นี่ หรือติดตามข่าวสารข้อมูลกิจกรรมด้านล่างนี้ 

0

EVENTS

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Coaching for Changemakers: Educator Program

SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิ…

School Team

KNOWLEDGE

ถอด 10 Insights สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อใครสักคนมองเห็นปัญหาสังคมแล้วอยากลุกขึ้นมาแก้ไข  แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?   นี่เป็นคำถามแรกและเป็นจุดเ…

School Team

8 มกราคม 2018

แชร์ประสบการณ์การโค้ชโปรเจกต์เพื่อสังคม : ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์

โค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมือฉมังอีกคนของเรา ที่เคยโค้ชโปรเจกต์ Zzzleeping หมอนที่ช่วยรักษาอาการซึมเศร้า โปรเจกต์ Oasi…

School Team

15 มีนาคม 2017

เพ็ญจุรี ธนาคารจิตอาสา : คุณค่าที่แท้จริงของการลงมือทำ

ชีวิตเราต้องเรียนหนักขนาดนี้จริงๆ เหรอ? เพ็ญ – เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร ตั้งคำถามนี้กับตัวเองเมื่อตอนเป็นนักศึกษาที่เข…

School Team

18 ตุลาคม 2016

แชร์ประสบการณ์การโค้ชโปรเจกต์เพื่อสังคม : วิชยพัฐ เสนาปัก

วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บอย-วิชยพัฐ เสนาปัก ผู้จัดการโครงการ School of Changemakers คนเก่งของเรา มาแชร์ประสบการณ์การ…

School Team

25 กันยายน 2016

#CoachforChangemakers, #C4C

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below