เมืองที่ต้อนรับทุกคน

For Project มาใหม่
21 มี.ค. 2559
การโยกย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานและจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สหประชาชาติรายงานว่า 54% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html และรายงานของธนาคารโลกยืนยันว่าประเทศไทยมีคนอยู่เมืองใหญ่ 49% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS ความเป็นเมืองส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีส่วนสำคัญต่อการลดความยากจนทั้งในเมืองและในชนบท เมืองที่ดีจึงควรรองรับการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทสู่เมืองและดูแลคนจนในเมืองได้ ให้พวกเขามีความมั่นคงปลอดภัย (secure) ดังนั้นการมีข้อมูลคุณภาพและเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองจึงมีประโยชน์ เห็นได้จากเมืองต่างๆทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นมีการจัดการที่ดีและตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลข่าวสารกับเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อมอบการบริการที่ดีพร้อมให้กับผู้คนในเมือง แต่ข้อมูลส่วนใหญ่สำหรับคนย้ายถิ่นมาอยู่กรุงเทพนั้น เป็นข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานหรือมาเกษียณ (expatriate or retiree) ซึ่งเป็นผู้รายได้ปานกลางถึงสูง แหล่งข้อมูลมีหลากหลายตั้งแต่เว็บไซต์ หนังสือเล่ม สิ่งพิมพ์แจกฟรี บริษัทให้คำปรึกษา ข่าวสารที่เห็นได้ทั่วไป เช่น ร้านอาหารหรู คอนโดกลางเมืองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมสันทานการที่ต้องจ่ายเงิน ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนชนบทที่โยกย้ายถิ่นเข้ามา ข้อมูลสำหรับคนชนบทย้ายมาอยู่กรุงเทพมีน้อยมาก การรวบรวมเป็นแหล่งที่ง่ายต่อการค้นหานั้นแทบไม่ปรากฏ มีเพียงบทความ กระทู้หรือข้อคิดเห็นในบางเว็บไซต์ซึ่งกระจัดกระจายหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้มาอยู่ใหม่ เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ สถิติ กฎหมายการปกครอง