เมืองที่ต้อนรับทุกคน

For Project มาใหม่
21 มี.ค. 2559
การมีแหล่งข้อมูลให้คนต่างจังหวัดได้ค้นหานำไปช่วยตัดสินใจ จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องเริ่มต้นในดินแดนใหม่ง่ายขึ้นไม่บ้างก็น้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำให้พอมีเงินเหลือเก็บหรือส่งกลับบ้าน ช่วยให้พวกเขากลมกลืนกับสังคมรอบข้าง รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัย