ต้องการคนร่วมทีม ผลักดันโครงการในส่วนของ application

หากคุณเป็นคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมในการลด/เลิกใช้ถุงพลาสติกแล้ว และตระหนักถึงความสำคัญที่ควรจะทำเรื่องนี้ให้เป็นผลกระทบที่ใหญ่ เปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง
และคุณมีความสามารถในการเขียน application

อยากให้เข้ามาร่วมกันผลักดันโครงการนี้ครับ