[TEAM] เรากำลังมองหานักจิตวิทยา-นักบำบัดหรือผู้ที่สนใจร่วมทีมพัฒนาสังคมในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว-ความเท่าเทียมกันในสังคม :)

Need
For Project OASIS
26 มี.ค. 2561
                โครงการ OASIS มีเป้าหมายในการช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความเสมอภาคในสังคมเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนมากทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยังมีบุุคลอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงและเลือกที่จะเก็บปัญหานั้นเอาไว้ไม่กล้าบอกใคร เพราะกลัวการถูกตัดสินจากสังคม เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความแข็งแรงขึ้น และช่วยปลูกฝังค่านิยมในการเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อมุ่งสู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรง ให้ทุกครอบครัวเป็นที่ๆปลอดภัยสำหรับทุกคน

อ่านรายละเอียดโครงการต่อที่นี่ได้เลย https://www.schoolofchangemakers.com/project/10875 

              ตอนนี้เราอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโดยมีภารกิจหลักในการ พัฒนาทักษะในการรักษา-ดูแลความสัมพันธ์ การจัดการตนเองและการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆที่โครงการเราจัดขึ้น เราจึงกำลังมองหาสมาชิกทีมเพิ่มเพื่อช่วยกันทำให้กิจกรรมที่ของโครงการเป็นกิจกรรมที่สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง :) ดังนั้นถ้าคุณ

-  สนใจในประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศ สถาบันครอบครัว ความเสมอภาคในสังคม สิทธิมนุษยชน 
-  มีทักษะด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษา หรือเคยจัดกิจกรรมเพื่อบำบัด-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ มีทักษะในการจัดงานอีเว้นท์   
-  อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือมีไอเดียอยากทำอะไรแปลกใหม่ เพื่อพัฒนาสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 

กรอกนี่เลยจ้า :) https://goo.gl/forms/AlJIAEoqUDlXb2N42