เปิดรับสมัคร ครอบครัว NISE และเครือข่าย SOCIAL VALUE THAILAND / BCORP THAILAND

Need
18 ก.พ. 2562

เปิดรับสมัคร ครอบครัว NISE และเครือข่าย SOCIAL VALUE THAILAND / Social Business


Network of Impact Social Enterprise (NISE) ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดย คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ และคุณอภิรักษ์ วรรณสาธพ ได้รวมกลุ่มผู้นำในวงการธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งตลาดทุน และ CSR ของไทย 

โดยมุ่งหวังให้เป็น Platform ในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางด้านสังคม (Social Impact Scaling) ย้ำปรัชญาการแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยวิถีทางธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเชื่อมโยง NISE จึงมุ่งมั่นภารกิจในการขยายผลสัมฤทธิ์ทางสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายและมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกันเป็นสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 
"วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร"
SOCIAL  IMPACT  SCALING
1.Social Impact Partner ร่วมพัฒนากลยุทธ์และขยายผลการดำเนินงานด้านสังคมร่วมกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 2. NISE Report ประเมินผลการดำเนินงานทางสังคม(Social Impact Assessment) โดยมาตรฐานสากล GIIRS(Global Impact Investment Rating System)
-    ความเป็นรูปธรรมและประสิทธิภาพองค์กรในการดำเนินงานด้านสังคม
-    เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นต่อพนักงาน ลูกค้า สังคมชุมชน
-    Benchmarking ในกลุ่มธุรกิจ 
-    เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 3. NISE Forum เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนากิจการเพื่อสังคมไทยร่วมกัน  พัฒนาความเข้มแข็ง (Capacity Building) ในเครือข่ายด้วยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตลอดจน การอับเดทข่าวสารเครือข่าย
4. NISE Research นำเสนอ/วิจัยโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์สังคมเพื่อต่อยอดและพัฒนา
 5. Intermediaries เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง ความรู้ ช่องทางธุรกิจ การตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน ทั้งในและต่างประเทศมาสู่เครือข่าย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้จัดการโครงการและเครือข่าย Social Value Thailand
2. Manager-Center for Social Impact Excellent
3. Project CSI Platform Coordinator– Account Executive
4. Senior Researcher & Consultant
5. MANAGER - Office Administration

รายละเอียดเพิ่มเติม Click Here