Coach for Change

Coach for Change คอร์สเรียนความรู้พื้นฐานการเป็นโค้ช (Coaching Foundation) สำหรับผู้ที่สนใจอาสาเป็นโค้ชเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคม ให้ได้ทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของการเป็นโค้ช และสำรวจตนเองว่าเราสนใจจะเป็นโค้ชหรือไม่ ก่อนเข้าอบรมฝึกทักษะโค้ชเพื่อลงสนามฝึกฝนการเป็นโค้ชจริงในระยะต่อไป

3 Lessons

~ 30 minute

3 Exercises

1 week

Open for Application

-

คู่มือการเรียนรู้ใน Course

[lesson] วิธีการเรียนรู้ใน Course

[Assignment]

Lesson 1: What is Coach?

[lesson] โค้ชคืออะไร

[Assignment] แบบฝึกหัดที่ 1

Lesson 2: Why we use coaching?

[lesson] ทำไมเราถึงใช้การโค้ชเพื่อสนับสนุนนักสร้างความเปลี่ยนแปลง

[Assignment] แบบฝึกหัดที่ 2

Lesson 3: Basic Coaching Skill

[lesson] ทักษะพื้นฐานการเป็นโค้ช

[Assignment] แบบฝึกหัดที่ 3

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ