COURSE

Coach for Change

Coach for Change คอร์สเรียนความรู้พื้นฐานการเป็นโค้ช (Coaching Foundation) สำหรับผู้ที่สนใจอาสาเป็นโค้ชเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคม ให้ได้ทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของการเป็นโค้ช และสำรวจตนเองว่าเราสนใจจะเป็นโค้ชหรือไม่ ก่อนเข้าอบรมฝึกทักษะโค้ชเพื่อลงสนามฝึกฝนการเป็นโค้ชจริงในระยะต่อไป

Register

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ