COURSE

Insight Tanks : STI Coach for Changemakers

Insight Tanks สำหรับผู้ที่เรียนรู้ในโครงการ STI coach for changemakers จะได้มาทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึกและการโค้ช ซึ่งประกอบไปด้วยบทเรียนออนไลน์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำความเข้าใจปัญหา สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem) เพื่อนำไปสู่โอกาสในการแก้ไขปัญหาได้จริง

 

Register

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below