DIY Toolkit

ชุดเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาศักยภาพผ่านการทำโครงการ เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นจากการทำงานสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของ School of Changemakers ออกแบบตามลำดับกระบวนการพัฒนาโครงการ จากแนวคิด ไปสู่การลงมือทำ และวัดผล รวบรวมเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถศึกษาและลงมือทำได้ด้วยตนเอง (DIY) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดดังนี้

Young Starters

Insight Tanks Toolkit

ชุดเครื่องมือช่วยทำความเข้าใจปัญหา เพื่อให้เห็นช่องว่าง โอกาส และข้อมูลเชิงลึก ที่จะนำไปคิดไอเดียแก้ปัญหา เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นปัญหารอบตัว อยากเริ่มทำความเข้าใจ อยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำไปคิดแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการ

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below