events

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 • น.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
62238347_2199646053435647_3570494935519985664_n

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สําหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “ Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ”

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในสังคม หรือชุมชน อย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)
2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) 

รางวัลที่จะได้รับ 
1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ประกอบด้วย

– เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
– ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารตลอดการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าดําเนินการจัดทําวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 มูลค่ารวม 660,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล

– เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล

– เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท

4. รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล

– เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

5. รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล

– เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

วิธีการสมัคร 

  • ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ปรึกษาโครงการ 1 คน *ที่ปรึกษาโครงการจะต้องบรรลุนิติภาวะ และมีคุณวุฒิมากกว่าผู้เข้าร่วมประกวด  
  • กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ