After School #22 - Time Management for Change

23 พ.ย. 2560 18.00-20.30น.
Learn Hub ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสยาม
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, เอดส์, ยาเสพติด, สุขภาพจิต, การดูแลผู้สูงอายุ, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม, การขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ การบริหารจัดการเวลา หรือ Time Management ต่อการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการของการบริการจัดการเวลา​ หรือ Time Management เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ทีมงาน ต่อการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
วิทยากร
 • คุณเกศทิพย์ หาญณรงค์ (Project Management Expert)
เนื้อหากิจกรรม
 • แนะนำและอธิบายถึงประโยชน์ ความสำคัญ ของการบริหารจัดการเวลา 
 • เรียนรู้เครื่องมือ และ กระบวนการบริหารจัดการเวลา
 • เรียนรู้การบริหารจัดการเวลาผ่านกิจกรรม 
กำหนดการ
 • 18.00 - 18.30 ลงทะเบียนและรับของว่าง 
 • 18.30 - 19.15 เรียนรู้กระบวนการคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารเวลา
 • 19.15 - 20.15 Time Management Framework workshop: Capturing, Processing, Reviewing 
 • 20.15 - 20.30 Questions & Answers
วิธีสมัคร
Register เป็นสมาชิก แล้วกดปุ่ม "เข้าร่วมกิจกรรม" ด้านขวาบนของเว็บเพจนี้ พร้อมกรอกแบบสอบถามให้ครบ เพียงเท่านี้เป็นที่เรียบร้อย.... เปิดรับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
รับสมัครถึงวันที่ 19 พ.ย. นี้เท่านั้น หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-3296195 (แพรว)

หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ล่วงหน้าในการเข้าร่วมงานก่อน
 • สำหรับ walk-in เข้าร่วมได้หน้างานได้ หากมีที่นั่งเหลือกรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า

UPDATE