Coaching for Changemakers: Educator Program

20 เม.ย. 2562 22.15น.
อาคารสันติภาพ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดอบรมทักษะการเป็นโค้ชและใช้เครื่องมือพัฒนาไอเดียทำโครงการ/กิจการเพื่อสังคม เพื่อสำหร้บอาจารย์ผู้สอน (Lecturer) ให้เข้าใจและได้ฝึกฝนบทบาทของการโค้ชผู้ประกอบการ (Coach for changemakers) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนที่การสนับสนุนการประกอบการเและการสร้างนวัตกรรมสังคม วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เวลา  ณ.​ อาคารสันติภาพ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

ที่มาที่ไป

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ต่อการยกระดับจากการผลิตบัณทิตเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นการสนับสนุนการประกอบการแทน (Entrepreneurial Universities) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีแนวคิด ทักษะและประสบการณ์ด้านการประกอบการ มองเห็นโอกาสและมีศักยภาพต่อการพัฒนานวัตกรรมและประกอบการได้หลังจบการศึกษา ช่วยส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยถือเป็นพื้นฐานและโครงสร้างสำคัญต่อการเรียนรู้ เต็มไปด้วยองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ครูอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงทรัพยากรและเครือข่ายทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในระดับที่ดีต่อการสร้างระบบสนับสนุน (Support System) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านการประกอบการได้

ความท้าทายสำคัญสู่การสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ คือ การเตรียมความพร้อมด้านครูอาจารย์และบุคลากร  ผู้ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะในรูปแบบของการสอน (Teach) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช (Coach) มากขึ้น สามารถสลับบทบาท เกิดเครือข่ายอาจารย์โค้ชไว้แลกเปลี่ยนและช่วยกันกัน (Cohort) เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษารู้สึกสนใจ อยากเรียนรู้และฝึกฝนด้านการประกอบการได้ด้วยตนเอง ตั้งเป้าหมายและพัฒนาแนวคิดใหม่ เรียนรู้จากการลงมือทำจริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในวงกว้าง  มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอและปิดท้ายด้วยการรับรางวัล แต่ขาดโอกาสในการลงมือทำและรับการสนับสนุนระหว่างทางจนเกิดผลกระทบที่ดีต่อตนเองและสังคม

 

จุดประสงค์หลักสูตร

เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย สู่การสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ (Entrepreneurial Universities) โดยนำเอาความรู้และการพัฒนาทักษะ coaching มาปรับใช้กับบริบทของมหาวิทยาลัยไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่สนใจและมีบทบาทในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการ (Entrepreneurial Universities) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่

 

1.ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ 
2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้
3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ Social Startups ฯลฯ
4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมหรือกิจการเพื่อสังคม

เป้าหมายการเรียนรู้

  • เรียนรู้แนวคิดการเป็นโค้ช กระบวนกร ที่ปรึกษา เปรียบเทียบกับบทบาทอาจารย์
  • เรียนรู้บทบาทของโค้ชกับการสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม 
  • รู้จักผู้สนใจการสนับสนุนผู้ประกอบการจากส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ 
  • เรียนรู้ กระบวนการและเครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะโค้ช และสามารถวางแผนเพื่อไปปรับใช้ในการทำงานในมหาวิทยาลัยได้ (การเรียนการสอน การทำวิจัย และงานบริการวิชาการ)

วิทยากร 

พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และธุวรักษ์ ปัญญางาม School of Changemakers

ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ และวรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล Blackbox


กำหนดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

09.00 - 09.30 ลงทะเบียน

09.30 - 10.00 Introduction / Setting expectation

10.00 - 12.00 Changemaker Character/  Supporting Changemakers

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Coaching Foundation and Coaching Skill (Active Listening/ Powerful Question)

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

09.00 - 09.30 Check-in/ Recap

09.30 - 10.00 Changemakers Toolkit:  Dream it Do it

10.00 - 11.30 Coaching exercise with GROW model

11.30 - 12.00 Changemakers Toolkit: Problem Define

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.30 Changemakers Toolkit: Idea Generation

15.30 - 16.00 Next step

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  • สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน
  • กรอกสมัครที่ http://bit.ly/2D7MJQp ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน  ทั้งทางทีมงานโดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  • การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม
  • ทางโครงการขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมติดตามผลการนำเครื่องมือโค้ชและ Changemaker Toolkits ไปใช้

 

www.schoolofchangemakers.com

gade@schoolofchangemakers.com

UPDATE