Helpdesk #121 - Social Model

22 ส.ค. 2562 13.00-15.00น.
School of Changemakers
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

HelpDesk Social Model

โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หากคุณมีความตั้งใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นจริง หรือดำเนินโครงการฯ อยู่ในช่วงการทำ Prototyping สักระยะแต่ผลกระทบทางสังคมกลับยังไม่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่เราอยากชวนลองพิจารณา คือ การพัฒนาหรือปรังปรุงโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนจะต่อยอดขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนต่อไป

School of Changemakers จึงได้จัดกิจกรรม HelpDesk ด้าน Social Model ขึ้น โดยมี คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะและพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมกว่า 15 ปี พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ และคำแนะนำที่คุณจะได้แนวทางหรือคำถามนำช่วยพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคมคมนี้ เวลา 13.00-15.00 น. ณ School of Changemakers Office 

Helpdesk นี้เหมาะกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ ...

  • มี Problem Insight และตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) เป็นของตนเองแล้ว 
  • ต้องการสร้างหรือพัฒนาโมเดลทางสังคมเฉพาะสำหรับโครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมและวิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการปรึกษา 
  • สนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
  • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม
  • ทีมงานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
  • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com หรือ 065-5989364

แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap

UPDATE