Coach for Changemakers Workshop

17 ส.ค. 2562 10.00น. - 30 ต.ค. 2562 21.00น.
School of Changemakers 
สุขภาพจิต, การเข้าถึงการศึกษา, อากาศ

 

School of Changemakers เปิดรับสมัคร 'Coach for Changemakers'

‘Coach’ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม School of Changemakers ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงเปิดโปรแกรมฝึกอบรม 'Coach for Changemakers' ที่จะมาช่วยสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในโครงการ ‘Insight Tanks’

โดยโปรแกรม 'Coach for Changemakers' นี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์การโค้ช เพื่อการนำทักษะการโค้ชมาใช้เปลี่ยนเเปลงสังคมให้ดีขึ้น หรือสนับสนุนนักปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคม


เกี่ยวกับโครงการ ‘Insight Tanks’

โครงการ ‘Insight Tanks’ เป็นโครงการที่เกิดจากการมองเห็นว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงการหาข้อมูลเชิงลึกแล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึกและแก้ไขได้ตรงจุดของนักเปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคมเป็นขั้นตอนที่ยากและสำคัญที่สุด ดังนั้น School of Changemakers จึงได้พัฒนา ‘Insight Tanks’ ให้เป็น Platform Online ที่จะช่วยให้เหล่านักเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้  เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่สนใจ เราจึงต้องการโค้ชมาช่วยสนับสนุนให้ทีมสามารถหาโอกาสในการแก้ปัญหาได้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ช
3. เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
4. สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมทั้งเปิดรับความเห็นต่าง พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
5. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
6. สามารถจัดสรรเวลาว่างมาโค้ชได้สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

สถานที่การฝึกอบรม

School of Changemakers 

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่

ปิดรับสมัคร : 14 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือก (ทางอีเมล์) : วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : มะนาว manow@schoolofchangemakers.com

 

UPDATE