เปิดรับสมัครโค้ชอาสาที่มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

31 ส.ค. 2562 18.00น. - 20 ก.ย. 2562 18.00น.

เปิดรับสมัครโค้ชอาสาที่มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
     โครงการระดมทุนสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลของจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่พึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 และเราได้ทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชนระดับผ่านการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลซึ่งเราได้เปิดรับสมัครพี่เลี้ยง อบต.ที่สนใจในงานด้านเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่พร้อมจะขับเคลื่อนสภาเด็กให้เข้มแข็งผ่านการทำโครงการร่วมกับเรา และได้เปิดรับสมัครโค้ชอาสาที่สนใจในงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนได้เข้ามาร่วมทำงานกับพี่เลี้ยงอบต.ผ่านการจัดกิจกรรมเงินระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการทำงาน ของพี่เลี้ยงหรือสภาเด็กและเยาวชนตำบลเองให้ดำเนินการโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     School of Changemakers ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มโครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลผ่านการสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกอาสาสมัครโค้ชอาสาเพื่อช่วยจัดกิจกรรมระดมทุนหางบประมาณสนับสนุนการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถอดโมเดลการทำงานเพื่อนำวิธีการดังกล่าวไปขยายผลในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป 

การสนับสนุน

• มีเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของโค้ช 5,000 บาท เพื่อต่อยอดการระดมทุนให้ได้เงินเพิ่มประมาณ 20,000 บาท
• การบรรยายวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ช
• การสนับสนุนอื่นๆ จากโครงการ เช่น การให้คำปรึกษา การสื่อสารและการตลาด เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1.   ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโค้ชอาสา 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
2.   ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็นโค้ชอาสา       25 กันยายน 2562
3.   งานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ชเพื่อวางแผนกิจกรรมระดมทุน         4 ตุลาคม 2562
4.   ลงมือระดมทุนตามแผนงาน       ตุลาคม - ธันวาคม 2562
5.   งานประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน       3 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของโค้ชอาสา
• อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
• เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือ คนลพบุรีที่อยากจะกลับมาอยู่บ้าน
• มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
• มีประสบการณ์ในการระดมทุน ธุรกิจ หรือการประกอบการ
• มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
• สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและลงพื้นได้

วิธีการสมัคร
• เข้าไปสมัครโค้ชอาสาได้ที่ :  https://forms.gle/NV9vzMxJrZPe84ni7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail : cs57.103.mcs@gmail.com หรือ โทร. 094-2961559 

อ่านเนื้อหาโครงการเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.schoolofchangemakers.com/project/11914

 

UPDATE