Helpdesk #122 - Branding

14 ก.ย. 2562 13.00-16.00น.
School of Changemakers
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, เสรีภาพการแสดงออก, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, สิทธิเพศทางเลือก, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพแรงงาน, การเหยียดเชื้อชาติ, สงคราม และการก่อการร้าย, สิทธิความเป็นส่วนตัว, การลี้ภัย, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, ความเหลื่อมล้ำ, ตลาดผูกขาด, จริยธรรมทางธุรกิจ, การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย, ความยากจน, คอร์รัปชั่น, การวางแผนการเงิน

HelpDesk Branding

ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว แต่บางครั้งโครงการของเราก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ติดตลาด เพราะยังขาดการสร้างบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ผู้คนในวงกว้างสามารถจดจำได้

Branding จึงถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การมีแบรนด์ที่ดีย่อมจะเป็นแต้มต่อ ที่ทำให้เราเป็นที่รับรู้ เป็นที่รู้จัก มีจุดยืนที่มั่นคงและสร้างความแตกต่างให้กับตลาด ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมได้

School of Changemakers จึงจัดกิจกรรม Helpdesk หัวข้อ Branding ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ Changemakers เข้ารับการปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ โดยมีคุณบี๋ ปรารถนา จริยวิลาศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding เป็นผู้ให้คำปรึกษา

พบกันวันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ School of Changemakers Office 

Helpdesk นี้เหมาะกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ ..
  • ผ่านการทำ Prototype มาระยะหนึ่ง และมีความต้องการสร้างแบรนด์
  • ต้องการค้นหา Big Why? ของการทำโครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม
  • การมีแบรนด์ จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โครงการฯ หรือกิจการเพื่อสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมและวิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือ ผู้นำมีอำนาจตัดสินใจของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม 
  • สนใจพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เปิดใจ และ พร้อมเรียนรู้
  • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมได้ ที่นี่ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติม และยืนยันการเข้าร่วมทางอีเมล

หมายเหตุ

  • รับจำนวนจำกัด 2 ทีม/ครั้ง
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
  • ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com หรือ 065-5989364

แผนที่ http://bit.ly/Schoolmap

UPDATE