events

Talk | ​Media Literacy for Change รู้ทันสื่อ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปลายนิ้ว


Media Literacy for Change รู้ทันสื่อ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปลายนิ้ว

ความท้าทายของการสื่อสารในยุคที่เราทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในสังคมออนไลน์ เสวนาแนวทางการสร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูล กรณีศึกษาศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการสื่อสารที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม


วิทยากร

คุณสุชาดา จักรพิสุทธิ์ อโชก้าเฟล์โลว์ด้านสิทธิพลเมือง ผู้จัดตั้งสำนักข่าวประชาธรรม และศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นสำนักข่าวอิสระเพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสในสังคม คุณสุชาดาประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัคร นักการศึกษา ข้าราชการ และนักข่าวทั่วประเทศ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ เพื่อพัฒนาสำนักข่าวดังกล่าวให้เป็นสื่อมวลชนที่รับผิดชอบและสนับสนุนคนด้อยโอกาสในสังคมรับสมัครผู้เข้าร่วม
 

25 คน

สถานะกิจกรรม:
1
id old content:
28
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below