events

STUDY TOUR : ORGANIC FARM ENTREPRENEUR WANNA BE?


[ใครสนใจทำออร์แกนิกฟาร์มมาทางนี้]

STUDY TOUR : ORGANIC FARM ENTREPRENEUR WANNA BE?

The taste of running organic farming business

โลเคิล อไลค์ และ ป่าสาละ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม ( ประเทศไทย) เชิญคุณร่วมเดินทางและเรียนรู้ใน Study Tour ทริปแรกของพวกเรา ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบเจาะลึกกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ คือ 

  • ข้อมูลในเชิงลึก (แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน) ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจการเกษตรอินทรีย์ จากผู้มีประการณ์ตรง 
  • ถอดบทเรียนโมเดลทางธุรกิจ ทำความเข้าใจความท้าทาย โอกาสและผลลัพธ์ทางสังคม (Social impact) ของกิจการเกษตรอินทรีย์ 3 รูปแบบที่มุ่งเปลี่ยนโลกในวิถีเฉพาะของแต่ละกิจการ
  • การเชื่อมเครือข่ายเกษตรกร Organic กับผู้บริโภคเมืองใหญ่
  • วิธีการส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง (Urban Farming)
  • ถอดบทเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ
  • สัมผัสประสบการณ์การดำนาและการเกี่ยวข้าว
  • เรียนรู้กิจการระบบ Community Supported Agriculture (CSA)

กิจกรรมนี้ เหมาะกับใคร ?

1. คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้
วย Organic หรือ สนใจปัญหาด้านการเกษตรในประเด็นต่างๆ

เช่น ความยากจนของเกษตรกร, ช่องทาง Distribution อาหารที่ดีและปลอดภัย, การบริโภคอาหารที่ดี ฯลฯ

2. คนที่ต้องการเจอตัวจริงเสียงจริง ของคนที่มองเห็นปัญหาเหล่านี้และลุกขึ้
นมาแก้ปัญหานั้นจริงๆ เพื่อพูดคุย สอบถาม นำข้อมูลไปใช้ต่อยอด 

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2558 

ราคา 7,900 บาทต่อท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองได้ที่ :

http://goo.gl/PCbDPG

CHANGEMAKERS 

1. ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม : กรุงเทพฯ

กิจการเพื่อสังคมที่เชื่อมช่องว่างระหว่างเครือข่ายเกษตรกรออร์แกนิกเข้ากับผู้บริโภคในเมืองใหญ่ ภายใต้ชื่อ “CSA Munching Box”


ลลนา สีคราม
 : ผู้ก่อตั้งไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด


Background &Work
: คนรุ่นใหม่ที่เติบโตจากครอบครัวชาวนา จ.ศรีสะเกษ และตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการทำนาของที่บ้านให้เป็นแบบอินทรีย์ ก่อนลงมือสร้างกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อมช่องว่างระหว่างเครือข่ายเกษตรกรออร์แกนิกเข้ากับผู้บริโภคในเมืองใหญ่ ภายใต้ชื่อ “ CSA Munching Box ” และหาวิธีส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง (Urban Farming) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางอาหาร

2. ไร่ปลูกรัก ผักอินทรีย์ : จ.ราชบุรี

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ

กานต์ ฤทธิ์ขจร และ อโณทัย ก้องวัฒนา : ผู้ก่อตั้งไร่ปลูกรักและร้านอาหารเพื่อสุขภาพอโณทัย

Background &Work : การหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดสำหรับป้อนอาหารมังสวิรัติออร์แกนิก ชื่อดังของพวกเขาในกรุงเทพฯ คือ ร้านอโณทัย คู่สามีภรรยาจึงก่อตั้งไร่ปลูกรักขึ้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อ 15 ปีก่อน ปัจจุบันไร่ปลูกรักจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ

3. โครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรกรและอนุรักษ์พันธุ์พืช : จ.สุพรรณบุรี


พยงฐ์ ศรีทอง อโชก้าเฟลโลว์ และ รวีวรรณ ศรีทอง
 : ผู้ฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตรเชิงนิเวศกับชาวบ้าน

Background &Work : สองสามีภรรยาที่ต่อสู้เพื่อชนกลุ่มน้อยปกากะญอที่ถูกละเมิดสิทธิจากโครงการพัฒนาของรัฐใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาป่าไม้และจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งก่อตั้งโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตรนิเวศกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ ก่อนจะใช้รูปแบบกิจการ CSA เชื่อมโยงผู้ผลิตชายขอบเข้ากับตลาดในเมืองใหญ่

STUDY FACILITATOR


ภัทราพร แย้มละออ
 : ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์

ป่าสาละเป็นบริษัท ” ปลูกธุรกิจยั่งยืน ” แห่งแรก ที่มุ่งจุดประกายและดำเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) ผ่านการจัดสัมมนา workshop สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ รวมทั้งผลิตงานวิจัยในประเด็นความยั่งยืนและการวัดผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment)

LOCAL ALIKE TEAM

สมศักดิ์ บุญคำ

ผู้ก่อตั้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

โลเคิล อไลค์ เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนโดยจัดทำเว็บไซต์
www.localalike.com ที่เป็นช่องทางในการสร้างการเข้าถึง ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ทาง School of Changemakers ยังสนับสนุน Free Seat ให้กับผู้สนใจที่ผ่านการคัดเลือก  รายละเอียด และกติกา สามารถ อ่านเพิ่มเติมได้จาก Organic Farm Free Seats

สถานะกิจกรรม:
1
id old content:
220
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below