events

Changemakers Incubation Network#2 – กิ๋น ม่วน ฮอม


School of Changemakers ชวนอาจารย์และผู้ที่ทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง มาทำความรู้จักกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน ในกิจกรรม ‘กิ๋น ม่วน ฮอม’ (Eat Meet Share #2 in Chiang Mai) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับอาจารย์นพดล มณีเฑียร อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และสมาชิกในเครือข่าย

ณ Learning Innovation Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. (แผนที่)

กิจกรรม ‘กิ๋น ม่วน ฮอม’ (Eat Meet Share) เป็นการดำเนินงานของ CMIN (Changemakers Incubation Network) ที่มุ่งมั่นจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ และการสนับสนุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเป็นสำคัญ

รายละเอียดของงาน

กำหนดการกิจกรรม ‘กิ๋น ม่วน ฮอม’ โดยละเอียดจะส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน ท่านสามารถดูสรุปการ sharing ในกิจกรรม Eat Meet Share #1 ที่ผ่านมาได้ (16-17 มิถุนายน 2560) ตามลิ้งก์ด้านล่าง

ขอบข่ายการทำงานของอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 

1. ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ 

2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้

3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ social Startups ฯลฯ

4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมเพื่อสังคม 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เชื่อมั่นและสนใจสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่
  • มีวิชาสอน / หลักสูตร หรือทำงานโดยตรง เกี่ยวกับการสนับสนุนนักศึกษาให้ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน 
  • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของตนเองได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)​

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัคร ที่นี่ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2560
  • ทีมงาน School of Changemakers ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่ตรงกับคุณสมบัติข้างต้น 
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 4 กันยายน 2560 ทางอีเมลล์

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ อ้อ [email protected] 

สถานะกิจกรรม:
2
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below