events

Social Incubator Workshop Series

3 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2562 • 17:00 น.


ปัจจุบันเราสัมผัสและรับรู้ได้ถึงปัญหาสังคมที่กำลังทวีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม สังคมต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจอยากแก้ไขปัญหา แต่การเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมและทดลองทำให้ต่อเนื่องได้ยาก เนื่องจากอาจยังไม่รู้วิธีการเริ่มต้น หรือเข้าไม่ถึงระบบสนับสนุน เพราะโปรแกรมจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากแล้วมีลักษณะเป็น Accelerator เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการหรือองค์กรที่มีโมเดลการทำงานชัดแล้วได้ขยายผล แต่ยังขาดการสนับสนุนในลักษณะ Incubator หรือการบ่มเพาะตั้งแต่สนับสนุนให้พัฒนาแรงบันดาลใจหรือไอเดีย  มาทดลองเป็นโครงการหรือกิจการต้นแบบ   หรือโปรแกรมบ่มเพาะที่มีอยู่อาจยังไม่ได้พัฒนาการสนับสนุนนอกเหนือจากการให้ทุน หรืออาจขาดการวางระบบส่งต่อ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมสังคม และโครงการดีๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีโอกาสเติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมถึงการแก้ปัญหา หรือกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง

School of Changemakers และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เห็นความสำคัญของระบบบ่มเพาะที่สามารถช่วยให้นวัตกรรมสังคมเติบโตและพัฒนาได้ต่อเนื่องร่วมกัน จึงเกิดความร่วมมือและริเริ่มโครงการ Social Incubator ขึ้น เพื่อสร้างและขยายระบบบ่มเพาะนวัตกรรมสังคมด้านความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงเริ่มต้น และปัญหาสังคมอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต โดยทำงานร่วมกับองค์กรภาคีในระดับจังหวัด (องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคสังคม ภาคประชาสังคม หรือมหาวิทยาลัย)​ ที่สนใจดำเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ สงขลาและนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาดำเนินงานและพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • เฟส 1: 18 เดือน (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) พัฒนาและทดลองโมเดลศูนย์/ทีมบ่มเพาะ 3 พื้นที่ที่ กสศ.ทำงานอยู่แล้ว (เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา) และตั้งระบบบ่มเพาะส่วนกลางในกรุงเทพฯ โดยแต่ละพื้นที่จะบ่มเพาะ 10 นวัตกรรรม/ศูนย์
 • เฟส 2: 18 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2565) สนับสนุนศูนย์/ทีมบ่มเพาะ 3 พื้นที่จากเฟสแรกให้ขยายความสามารถให้บ่มเพาะ 20 นวัตกรรรม/ศูนย์ มีโมเดลการทำงานที่ยั่งยืน และเป็นพี่เลี้ยงให้อีก 3 ศูนย์จากจังหวัดใกล้เคียง

Social Incubator Workshop Series: 

อบรมเชิงปฏิบัติการนี้คือ ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมก่อนการสร้างและดำเนินการระบบบ่มเพาะนวัตกรรมสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่องค์กรภาคี 3 พื้นที่ที่ กสศ. ทำงานอยู่ ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา นอกจากนี้ทางโครงการยังเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนวัตกรรมสังคมได้เข้าเรียนรู้ร่วมกันจำนวน 3-4 องค์กร (1-2 ท่านต่อองค์กร) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แต่จะต้องรับผิดชอบเรื่องการเดินทางและที่พักเอง

การอบรมแต่ละครั้งจะจัดขึ้นในเวลา 8.30 -17.00 น. ณ สำนักงาน School of Changemakers อาคาร Qiss mall ชั้น 2 (ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พระราม 4 กรุงเทพฯ) แผนที่ https://goo.gl/maps/XotnH29bfChUp5YeA ตามวันและเนื้อหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • Workshop 1: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562
  • เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การทำความเข้าใจกระบวนการหลักๆ สำหรับการสร้างนวัตกรรมสังคม รวมถึงระบบสนับสนุน การประเมินต้นทุนและความพร้อมของทีมงานต่อการสร้างระบบบ่มเพาะ การวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินระบบสนับสนุนเดิมและวางแผนทำความเข้าใจบริบทในพื้นที่ที่จะสร้างระบบบ่มเพาะ
 • Workshop 2: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562
  • เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาระบบบ่มเพาะนวัตกรรมสังคมในช่วงเริ่มต้นด้วย Social Incubation Canvas การตรวจสอบและทดสอบแนวคิดและวิธีการบ่มเพาะฯ
 • ​Workshop 3: เสาร์ 24 สิงหาคม 2562
  • เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแนวคิดและวิธีการบ่มเพาะฯ การปรับโมเดลการบ่มเพาะนวัตกรรมสังคม การวางแผนดำเนินการ

หมายเหตุ:

 • หน่วยงานที่สนใจร่วมงานจะต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้และเตรียมพร้อมต่อการสร้างระบบบ่มเพาะนวัตกรรมสังคม
 • สมัครเข้าร่วมโดยกรอกใบสมัคร (ในนามองค์กร) ได้ที่ https://forms.gle/jBff5e5qK2cp4UWM7 ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมนี้ แจ้งผลให้ทราบทางอีเมล์ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ Workshop ทีมงานจะพิจารณาใบสมัครจากความตั้งใจ โอกาสการสร้างและขยายผลกระทบทางสังคมได้มากที่สุด
 • สำหรับองค์กรภาคีทางทีมงาน School of Changemakers จะเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์งดรับ Walk-in หน้างาน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Social Incubator ได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/project/11881
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below