events

School of Changemakers เปิดรับสมัคร 10 ไอเดียแก้ไขปัญหาการศึกษา!


, , , , ,
, , ,

Penguin Incubation โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2564) เปิดรับสมัครไอเดียเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา!

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา School of Changemakers เราพบว่ามีคนจำนวนมากที่มีความตั้งใจดี อยากแก้ไขปัญหาสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดพื้นที่ ขาดการสนับสนุนและเงินทุน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมทางสังคมและวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ประกอบกับวัตถุประสงค์การทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มุ่งทํางานช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งยังต้องการวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากอีกหลากหลายกลุ่ม

โปรแกรม Penguin Incubation จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Ecosystem) และสนับสนุนให้ผู้สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers to-be) ได้พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา และได้โอกาสนำการแก้ปัญหาใหม่นั้นไปทดลองทำจริง จนกระทั่งสามารถเริ่มโครงการหรือกิจการที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ระบบสนับสนุนที่คุณจะได้รับในโปรแกรมประกอบไปด้วย

 1. ความรู้และเครื่องมือในการตั้งต้นทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ในแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ (Idea to Prototype) ที่ช่วยพัฒนาไอเดียตั้งต้นไปสู่การลงมือทดสอบตัวต้นแบบการแก้ไขปัญหาของโครงการ (Testing Prototype)
 2. โค้ชและที่ปรึกษาช่วยพัฒนาและให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 
 3. เงินทุนตั้งต้น สูงสุด 20,000 บาทต่อทีม สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านได้รับการคัดเลือก
 4. เครือข่ายหรือเพื่อนร่วมทางที่จะได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ เดือน 
 5. โอกาสในการนำเสนอผลลัพธ์โครงการเพื่อหาช่องทางในขยายผลกระทบทางสังคมและสร้างความยั่งยืนต่อไป

รับสมัครไอเดียสำหรับแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านใดบ้าง?

 • ปัญหาความไม่พร้อมของครอบครัว
  1. กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ได้เข้าเรียนในระบบ (กลุ่ม 1 ระดับปฐมวัย, กลุ่ม 2 ระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น)
  2. กลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาที่อยู่ในตลาดแรงงาน มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาระหว่างทำงาน
  3. กลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน หนี้สิน ได้มีนวัตกรรมในการจัดการการเงิน
 • ปัญหาการเรียนรู้ในระบบไม่ตอบรับกับความหลากหลาย
  4. กลุ่มเด็กพิการ และชาติพันธุ์ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือเรียนต่อในระดับสูง
 • ปัญหาการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลาย
  5. กลุ่มเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา (เด็กแขวนลอย) ได้กลับเข้าสู่ระบบและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

ไอเดียจากทีมที่ได้รับเลือก 10 ทีมในรอบแรกจะได้เข้ากระบวนการพัฒนาไอเดีย แผนการทำงาน และการนำเสนอโครงการ (Pitching) เพื่อผ่านการพิจารณาได้รับเลือกเป็น 5 ทีมที่จะได้รับเงินทุนในการลงมือทดสอบตัวต้นแบบ (Prototype) ต่อไป

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

 1. คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-40 ปี ที่อยากริเริ่มทำโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคม
 2. มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 2 คน
 3. กำลังมองหาการสนับสนุนเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคมอย่างจริงจัง (องค์ความรู้และเครื่องมือในการตั้งต้นทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษา เงินทุนตั้งต้น และเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงที่จะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม)
 4. หัวหน้าหรือสมาชิกในทีมมีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมมาก่อน (อาสาสมัคร หรือทำโครงการ)
 5. มีไอเดียแก้ไขปัญหาที่จะส่งเข้าร่วม และเป็นไอเดียที่
  – มีจุดตั้งต้นมาจากความสนใจหรือมีการใช้ทักษะของสมาชิกในทีม
  – สอดคล้องกับ 1 ใน 5 โจทย์ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่กำหนดไว้
  – อยู่ในขั้นของการพัฒนาไอเดียหรือพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype)
 6. มีเวลาเพื่อทำงานโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โปรแกรมจัดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (โปรดอ่านรายละเอียดกระบวนการและกำหนดการโครงการด้านล่าง)
 7. หัวหน้าทีมหรือสมาชิกในทีม มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนและประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ได้

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564


กระบวนการและกำหนดการโปรแกรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม [email protected] หรือ 065-5989364 (ฟ้า)


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below