events

Coach for Changemakers Workshop

17 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2562 • 21:00 น.


, ,

School of Changemakers เปิดรับสมัคร ‘Coach for Changemakers’

‘Coach’ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคม School of Changemakers ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงเปิดโปรแกรมฝึกอบรม ‘Coach for Changemakers’ ที่จะมาช่วยสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในโครงการ ‘Insight Tanks’

โดยโปรแกรม ‘Coach for Changemakers’ นี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้และประสบการณ์การโค้ช เพื่อการนำทักษะการโค้ชมาใช้เปลี่ยนเเปลงสังคมให้ดีขึ้น หรือสนับสนุนนักปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคม

เกี่ยวกับโครงการ ‘Insight Tanks’

โครงการ ‘Insight Tanks’ เป็นโครงการที่เกิดจากการมองเห็นว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงการหาข้อมูลเชิงลึกแล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึกและแก้ไขได้ตรงจุดของนักเปลี่ยนแปลงที่ทำโครงการเพื่อสังคมเป็นขั้นตอนที่ยากและสำคัญที่สุด ดังนั้น School of Changemakers จึงได้พัฒนา ‘Insight Tanks’ ให้เป็น Platform Online ที่จะช่วยให้เหล่านักเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้  เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่สนใจ เราจึงต้องการโค้ชมาช่วยสนับสนุนให้ทีมสามารถหาโอกาสในการแก้ปัญหาได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
  2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการโค้ช
  3. เชื่อในพลังและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  4. สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเริ่มและลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมทั้งเปิดรับความเห็นต่าง พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
  5. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
  6. สามารถจัดสรรเวลาว่างมาโค้ชได้สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

สถานที่การฝึกอบรม

School of Changemakers 

สามารถกรอกใบสมัครได้ ที่นี่

ปิดรับสมัคร : 14 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือก (ทางอีเมล์) : วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : มะนาว [email protected]


ใส่ความเห็น

สถานะกิจกรรมคุณได้ลงทะเบียนเสร็จแล้ว

Login to Join Project

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ