events

Go Green Sandbox ตามหาคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,
,

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยั่งยืน กับการสมัครเป็น Sandboxer ผู้มีใจพร้อมจะร่วมพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ใน Sandbox พื้นที่ปฏิบัติงานจริงกับพนักงานบริษัทเอกชน ที่พร้อมเปิดรับพลังของคนรุ่นใหม่

What

Go Green Sandbox คือ โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Incubation) หรือ Sandboxer ด้านสิ่งแวดล้อมและการแยกขยะ ด้วยพลังของคนมีใจอยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน พร้อมคัดสรร วิทยากร โค้ชประจำทีม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มาเทรนทุกคนอย่างใกล้ชิด และได้โอกาสเป็นเครือข่ายกับกลุ่มนักเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และโอกาสต่อยอดไอเดีย พร้อมเงินทดลองทำโครงการ

Why ที่มาของ Go Green Sandbox

School of Changemaker มีประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างนักเปลี่ยนแปลงสังคมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่ามีผู้มีความตั้งใจดีอยากแก้ไขปัญหาสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดแนวทาง ความรู้ และจุดเริ่มต้นที่ดี ในการให้พวกเขาได้นำไอเดียมาสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังขาดพื้นที่ และเงินทุนสนับสนุน ให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริงได้

เมื่อปี 2020 อลิอันซ์ อยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การแยกขยะ” ให้เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคมไปด้วยกันได้ จึงผสานความร่วมมือกับ School of Changemakers เปิดพื้นที่การเรียนรู้และสนับสนุนให้ผู้สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers to-be) ได้มาทดลองคิดและทดลองแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ อลิอันซ์ อยุธยา จนกระทั่งสามารถริเริ่มโครงการหรือกิจการที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการบ่มเพาะจาก โปรแกรม Go Green Sandbox นี้ 

โดยโจทย์ประเด็นความท้าทายที่เปิดรับไอเดียจากคนมีใจ คือ

 1. จูงใจคนวัยทำงานที่ยังไม่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม หันมาแยกขยะ
 2. พัฒนาจุดแยกขยะในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. นำขยะที่แยกแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้จริง  
 4. ลดการใช้พลาสติกและทรัพยากรอื่นๆ เช่น การต่อยอดจากลดการใช้ single use plastic และ fast fashion
 5. สร้างการมีส่วนร่วมของคนวัยทำงานให้ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กร

How เส้นทางแห่งการเรียนรู้ และการสนับสนุนในโปรแกรม ได้แก่

 • ความรู้และเครื่องมือในการตั้งต้นทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ในแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ (Idea to Prototype) ที่ช่วยพัฒนาตั้งต้นไปสู่การลงมือทำการทดสอบตัวต้นแบบการแก้ไขปัญหาของโครงการ (Testing Prototype)
 • โค้ชและที่ปรึกษาช่วยพัฒนาและให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
 • เงินทุนตั้งต้น สูงสุด 20,000 บาทต่อทีม สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านได้รับการคัดเลือก
 • เครือข่ายหรือเพื่อนร่วมทางที่จะได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ เดือน
 • โอกาสในการนำเสนอผลลัพธ์โครงการเพื่อหาช่องทางในขยายผลกระทบทางสังคมและสร้างความยั่งยืนต่อไป

Who โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร ?

 1. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี  หากอายุไม่ตรงเกณฑ์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรรมได้ โดยกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินจากการสัมภาษณ์
 2. มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 2 คน
 3. เป็นผู้มองหาการสนับสนุนเชิงความความรู้และกระบวนการ เพื่อเริ่มต้นโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมอย่างจริงจัง
 4. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมมาก่อน เช่น อาสาสมัคร หรือทำโครงการด้านสังคม
 5. มีไอเดียพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญญา โดยต้องเกิดจากความสนใจและทักษะของสมาชิกในทีม สอดคล้องกับโจทย์ความท้าทาย 5 ข้อ และอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาไอเดียหรือพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype)
 6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมเรียนรู้ ฟัง feedback และปรับโครงการให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
 7. มีเวลาเพื่อทำงานโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (โปรดอ่านรายละเอียดกระบวนการและกำหนดการโครงการด้านล่าง)
 8. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนและประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 9. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองทำโครงการของตนเองในพื้นที่ อลิอันซ์ อยุธยา อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ได้ตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

กระบวนการและกำหนดการโครงการ

Call for Idea & Announcement

 • 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ลิงค์ใบสมัคร)
 • 8 มิถุนายน 2564 ประกาศผลทีมผ่านเข้าร่วมโครงการ 10 ทีมแรกทางอีเมลล์และ Facebook
 • 11 มิถุนายน 2564 Kickoff Event, Matching โค้ชประจำทีมและกิจกรรมเก็บข้อมูล (Online Platform)

Online Learning: Idea to Prototype (2 เดือน)

 • 19 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2564 7 บทเรียนในการพัฒนาจากไอเดียตั้งต้นไปสู่การลงมือทำการทดสอบตัวต้นแบบ
  การแก้ไขปัญหา (Online Platform)
 • 30 กรกฎาคม 2564 Pitching Day ณ บริษัท Allianz Ayudhya (รูปแบบการจัดงานอาจปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์)
  • คัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายที่จะได้ทดสอบตัวต้นแบบจริงกับ Allianz Ayudhya
  • รับเงินทุนตั้งต้น ไม่เกิน 20,000 บาท ณ​ บริษัท Allianz Ayudhya ณ เพลินจิต กรุงเทพ

Fieldwork: Testing Prototype (4 เดือน)

 • สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564 
 • 5 ทีมสุดท้ายเริ่ม test prototype และวางแผนพัฒนา ทดสอบไอเดีย และรับเงินทุนตั้งต้น
 • Coach: พบโค้ชประจำทีม เดือนละ 2 ครั้ง (สามารถตกลงวันเวลาตามความสะดวกของทีมและโค้ช)
 • Community: กิจกรรมพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่
  • 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  • 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
  • 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
 • Consult: ที่ปรึกษาเฉพาะทาง (จัดให้ตามความต้องการของแต่ทีม)

Evaluation & Next Step

 • 3 ธันวาคม 2564  Charity Fun Fair แสดงผลการทำงานและสิ่งที่ได้เรียนรู้ ณ เพลินจิต กรุงเทพ (รูปแบบการจัดงานอาจปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์)
 • 4 ธันวาคม 2564 สรุปบทเรียน สิ่งที่ได้หลังจากการทดสอบและวางแผนหลังจบโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.schoolofchangemakers.com/prog/gogreen/ อีเมล [email protected] หรือโทร 0613479797 (อ้อ)


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ