events

เปิดรับสมัครอาสาระดมทุนสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล จังหวัดลพบุรี

31 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2562 • 18:00 น.


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

YCL Fun.D.Raising โครงการระดมทุนสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี เชิญชวนบุคคลทั่วไปทั้งจากภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของ อปท. และสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ ค้นหาและพัฒนาโมเดลการระดมทุนหรือหารายได้ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นทรัพยากรด้านงบประมาณขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจัดตั้งและดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้น โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัว ของแต่ละจังหวัด ให้คำแนะนำและมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการจัดตั้งและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาล ริเริ่มและลงมือทำโครงการเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ศึกษาปัญหาและรวบข้อเสนอแนะต่างๆ สู่ระดับอำเภอ เพื่อใช้ในการวางแผนการส่งเสริมและพัฒเด็กและเยาวชนระดับประเทศต่อไป

ซึ่งปัจจัยความสำเร็จหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ดำเนินการจัดตั้งและสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คอยให้คำแนะนำการคิดและพัฒนาโครงการ ดึงศักยภาพและพาทำกิจกรรม ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สละเวลาหลังเลิกงาน และงบประมาณส่วนตัว เพื่อช่วยให้สภาเด็กและเยาวชนที่ดูแลขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายจากการทำโครงการได้

School of Changemakers ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชระดับตำบล เทศบาล จึงจัดโครงการนำร่องเพื่อทดลองสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศึกษาและถอดโมเดลการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป

คุณสมบัติของโค้ชอาสา

• อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
• เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คนลพบุรีที่อยากจะกลับมาทำงานที่บ้าน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
• มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
• มีประสบการณ์ในการระดมทุน ธุรกิจ หรือการประกอบการ
• มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
• สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและลงพื้นได้

การสนับสนุน

• มีเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน 5,000 บาทต่อพื้นที่ เพื่อต่อยอดการระดมทุนให้ได้เงินเพิ่มประมาณ 20,000 บาท
• การบรรยายวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ
• การสนับสนุนอื่นๆ จากโครงการ เช่น การให้คำปรึกษา การสื่อสารและการตลาด เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาระดมทุน: 30 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2562
  • ประชุมพี่เลี้ยงและอาสาสมัครวางแผนระดมทุนร่วมกัน: 26 ตุลาคม 2562
  • ลงมือระดมทุนตามแผนงาน: 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563
  • ประชุมประเมินผลและมอบเงินที่ได้ระดมทุน: 1 กุมภาพันธ์ 2563

วิธีการสมัคร
เข้าไปสมัครโค้ชอาสาได้ที่ :  https://forms.gle/NV9vzMxJrZPe84ni7 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2562)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail : [email protected] หรือ โทร. 094-2961559


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ