Civic Participation

​ทุน Toyota Foundation International Grant Program เพื่อโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

“ร่วมสร้าง Empathy จากการเรียนรู้ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน” ทุน Toyota Foundation เน้นการสร้าง การแลกเปลี่ยน ค…

School Team

1 พฤษภาคม 2016

ทุน Open Society Foundation เพื่อโครงการด้านสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วม

The Open Society Foundation ทำงานด้านการสนับสนุนการแก้ปัญหาในหลากหลายด้าน และให้ทุนสนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่ทำงานแก้ไขปร…

School Team

11 มีนาคม 2016

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below