Glab

Glab เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการคิดแบบ Design Thinking

G-LAB ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดอบรมสำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน…

School Team

2 กุมภาพันธ์ 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below