Individaul

โอกาสสุดท้ายกับโครงการสร้างแรงบันดาลใจ (Project Inspire 2015) ทุนสำหรับยกระดับวิถีชีวิตของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ต่างๆ

โครงการสร้างแรงบันดาลใจคือการแข่งขันนำเสนอผลงานของผู้สมัครเป็นเวลา 5 นาที โดยเปิดรับผลงานของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-35…

School Team

19 มิถุนายน 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below