Problems

​สังคมขาดระบบการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง (Too Much Information)

สังคมขาดระบบการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหน…

School Team

18 มกราคม 2015

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below