SPONSORED BY
  

iCARE Awards 2016

สุขภาพจิต,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การมีส่วนร่วม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,สื่อมวลชน,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ศิลปะวัฒนธรรม,กฎหมายและนโยบาย
ชุมชน,สัตว์,วัยรุ่น
DEADLINE
30 ก.ค. 2560
GRANT
50,000
STAGE
Launching
TARGET TEAMS
12

VIEWS

2180

Finalists

10

Pet Planet

12 ก.ค. 2560
Ali
สิ่งแวดล้อม,น้ำ,,อากาศ,สวัสดิภาพสัตว์,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,,,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพจิต,เศรษฐกิจ / ความยากจน,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การสร้างและฝึกอาชีพ,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,การเล่น,คุณภาพการศึกษา,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,,การมีส่วนร่วม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,บรรเทาภัยพิบัติ,,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,สิทธิผู้พิการ,สิทธิมนุษยชน,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว,ชุมชน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,สัตว์,เด็ก,วัยรุ่น,ผู้อพยพ

มุมมอง - ชุมชนแห่งความเข้าใจ

03 ก.พ. 2560
Udompol
สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,การเล่น,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,,การมีส่วนร่วม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,สื่อมวลชน,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ศิลปะวัฒนธรรม,,กฎหมายและนโยบาย,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,สิทธิผู้พิการ,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,ความเท่าเทียมทางเพศ,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,การค้ามนุษย์,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน
Campaign Owner

School Team

สุขภาพจิต,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การมีส่วนร่วม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,สื่อมวลชน,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ศิลปะวัฒนธรรม,กฎหมายและนโยบาย ชุมชน,สัตว์,วัยรุ่น


ก้าวสู่ปีที่ 5 กับโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากจุดเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ด้วยจุดมุ่งหมายในการเป็นเวที เพื่อคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  แนวคิดโครงการของปีนี้คือ“เสกไอเดียเปลี่ยนโลก :: Ideas for Well-Being Contest ” เพื่อเป็นการตอกย้ำ ความมุ่งมั่นของ MQDC ที่เน้นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตและเพื่อทุกๆ ชีวิต FOR  ALL WELL-BEING
                  
สำหรับปีนี้ iCARE ได้จับมือร่วมกับ School of Changemakers ค้นหาและสนับสนุนทีมคนรุ่นใหม่หรือ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่มีไอเดียใหม่และสร้างสรรค์ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม ให้ได้มีโอกาสพัฒนาไอเดีย เรียนรู้ทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการลงมือทำโครงการจริง ด้วยการสนับสนุน ด้านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสังคม เครื่องมือและความรู้ในการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษา ตลอดจนเงินทุนตั้งต้น และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในการขยายผลโครงการต่อไปในอนาคต
 
วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
 2. เพื่อเป็นการเชื่อมโยง และต่อยอดแนวคิด “คุณภาพชีวิตที่ดี  For Well-Being” ผ่านการสนับสนุน คนรุ่นใหม่/นิสิตนักศึกษา ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าว
 
คุณสมบัติ
 • คนรุ่นใหม่ วัย 18 – 30 ปี รวมทีมอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้แก้ไข หรือป้องกันปัญหาสังคม
 • สามารถปลุกปั้นโปรเจกต์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 6 เดือน
 
ทีมที่สมัครสามารถเลือกโจทย์ปัญหาสังคมที่สนใจ  1 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่
 • Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living : มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง 
 • Youth Mental Wellness : เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส
 • In Harmony and Care for Animals : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. Originality : ผู้ส่งโครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าของไอเดียและลงมือทำเอง เนื่องจากการประกวดนี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ สนใจแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยไอเดียและวิธีการที่เกิดจากความสนใจของตน
2. Creativity: โครงการมีไอเดียน่าสนใจ เป็นไอเดียที่บอกเล่าถึงการออกแบบลงมือทำที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่กว่าวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่  ซึ่งมักจะมาจากทำในสิ่งที่ผู้เสนอโครงการมีความสนใจ (passion)  และเป็นไอเดียที่หากลงมือทำสำเร็จจะมีศักยภาพที่จะขยายผลและสามารถแก้ปัญหาในวงกว้างได้
3. Social Impact: โครงการมีผลกระทบทางสังคมที่ชัดเจน มีได้หลายระดับ เช่น อาจจะมีผลกระทบต่อตัวคนทำ ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย หรือมากที่สุดมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนผลกระทบของโครงการต้องวัดผลได้
4. Sustainability: สำหรับโครงการที่ต้องการสร้างส่ิงใหม่ หรือทดลองไอเดีย ความยั่งยืนอาจจะไม่ใช่แผนการทำงานในระยะยาว  แต่อย่างน้อยโครงการที่ร่วมทำควรมีการกำหนดแนวทางว่าจะสามารถขยายผลได้อย่างไร
 
การสนับสนุน
1.       เงินทุนตั้งต้นสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมมูลค่าร่วม 600,000 บาท (สูงสุดโครงการละ 50,000 บาท)
2.      ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเป็นจุดตั้งต้นของการริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
3.      เวิร์คช็อปค้นหาและพัฒนาโครงการ
4.       โค้ชและที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดการทำโครงการ
5.      พื้นที่การสร้างความร่วมมือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.schoolofchangemakers.com
6.       โอกาสในการแสดงผลงานในรูปแบบของนิทรรศการ และ พื้นที่สื่อสำหรับการนำเสนอโครงการให้เป็นที่รู้จัก
 
กิจกรรม
 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ (เปิด-ปิด รับสมัคร)        29 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2559
 • อบรมพัฒนาโครงการ (จัดทุกเดือน)                         กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
 • เวิร์คช็อปพัฒนาไอเดียในมหาวิทยาลัย                     กันยายน - พฤศจิกายน 2559
 • พิจารณาโครงการจากคณะกรรมการ   (จัดขึ้น 2 ครั้ง โดยผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกเพียง 1 รอบ)
                              ครั้งที่ 1           24 กันยายน 2559 (ปิดรับสมัคร วันที่ 9  กันยายน 2559)
                              ครั้งที่ 2           4-5-6 กุมภาพันธ์  2560 (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
 • ทีมที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนเพื่อลงมือทำโครงการ           
                               กลุ่มที่ 1                 ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560                          
                               กลุ่มที่ 2                 กุมภาพันธ์ 2560 - กรกฏาคม  2560
 • แสดงผลงาน คัดเลือก 2 ทีมที่จะได้ไป Silicon Valley Study Trip                สิงหาคม  2560
 • ทัศนศึกษาดูงานที่ Silicon Valley Study Trip ประเทศสหรัฐอเมริกา            ตุลาคม  2560
 
 

Funding Delivered
0.00 Baht
Funding Amount
600,000.00 Baht
Funding Amount Left
600,000.00 Baht
Funding Status
In process
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00
funding amount
50,000.00