การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ

07 กันยายน 2560
การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,คุณภาพการศึกษา,ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ได้ทำการรวบรวมการทำงานคร่าวๆ ของพวกเรา ทีมทันตกรรมชุมชน มธ

ไว้ตามเอกสารที่แนบนี้ครับ

https://www.dropbox.com/s/xdvsst5npwgo80u/TUComdentWithQR.pdf?dl=0