พลเมืองไทยที่พึงปรารถนาในยุค 0.4

11 มีนาคม 2561
สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพจิต,สุขภาพทางเพศ,สิ่งเสพติด,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,การเล่น,การเลือกเรียนต่อ,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,สิทธิพลเมือง
https://prachatai.com/journal/2018/01/74955
https://www.prachatai.com/journal/2018/02/75496
พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา ยุค 0.4.doc