SCG Business Competition; Thailand Track Champion

06 มีนาคม 2562
สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ความรับผิดชอบต่อสังคม,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,สื่อมวลชน,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
All
Recently won the Thailand Track Champion award among all Thai contestants. Cheewid is representing Sasin in this competition.