JOURNALS

Medic Mobile

11 กรกฎาคม 2014
5dddf4cd2c76f9d28efe8654bf897350

กว่า 95% ของประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึง
บริการโทรศัพท์มือถือได้ แต่ไม่ใช่กับการดูแลสุขภาพ!!

การเดินทางลงไปศึกษาวิจัยโรงพยาบาลในประเทศมาลาวีของกลุ่มนักศึกษาและคุณหมอ
Josh Nesbit ได้พบความท้าทายที่กลุ่มพนักงาน
สุขภาพชุมชนประสบ คือ การให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพภายใต้
สาธารณูปโภคที่มีอยู่อย่างจำกัด สิ่งที่ Josh
สังเกตุเห็นคือ แม้ว่าถนนและระบบการคมนาคม
ในทุกๆที่ที่เขาเดินทางไปจะเลวร้ายแค่ไหน แต่ที่เหล่านั้นกลับมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่แรงและชัดเจนมาก ซึ่งภายหลังเขาได้ค้นพบว่า 95% ของ
ประชากรในโลกสามารถเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ Josh จึงปิ๊งไอเดียที่จะเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกลุ่มพนักงานสุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลที่พวกเขาสังกัดอยู่!

ช่วงฤดูร้อนปีต่อมา Josh เดินทางกลับไปยังชุมชน
ในประเทศมาลาวี โดยเขาได้นำโทรศัพท์มือถือ
เครื่องเก่าจำนวน 100 เครื่องและคอมพิวเตอร์ที่ได้
รับบริจาคมาไปทดลองใช้ในชุมชน พร้อมกับการวางแผนที่จะเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลและพื้นที่ในความดูแลที่ห่างไกลผ่าน
ระบบ SMS ในช่วง 6 เดือนแรกของการทดลอง
เขาค้นพบว่าการส่งแมสเสจสามารถประหยัดเวลา
ในการติดตามผลคนไข้ได้ถึง 1,200 ชั่วโมง ช่วย
ให้โรงพยาบาลสามารถขยายโปรแกรมการรักษา
โรควัณโรคได้ถึงสองเท่า ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้
รับการดูแลรักษาสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้ถึง 130 คน หรือแม้แต่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อติดตามและตรวจสอบผลการรักษากลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ได้ถึง 900
ชั่วโมง ผลความสำเร็จของการทดลองครั้งนี้
กระตุ้นให้ Josh ตัดสินใจหยุดพักชีวิตในโรงเรียนแพทย์เพื่ออุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการก่อตั้ง
Medic Mobile!

Josh และ Medic Mobile เริ่มต้นเชื่อมต่อกลุ่ม
พนักงานสุขภาพชุมชนกับคลีนิคโดยรอบผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งใหม่และเก่าเพื่อช่วยการทำงานของพวกเขาตั้งแต่การรายงานภาวะการเจ็บป่วยของคนไข้ การถ่ายโอนข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ
ให้กับศูนย์กลาง หรือแม้แต่การติดตามคนไข้ที่ไม่
มาพบตามหมายนัด ผลปรากฏว่า……เมื่อสิ้นปี
2013 ที่ผ่านมา Medic Mobile สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสุขภาพชุมชนได้ถึง 16,000 คน และช่วยกระจายและ
ขยายการบริการดูแลรักษาได้ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรถึง 7.5 ล้านคน ทั่วแอฟริกา เอเชีย ละติน
อเมริกา และ สหรัฐอเมริกา ซึ่งความสำเร็จทั้งหมด
นี้เกิดขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกที่เขาค้นพบ โทรศัพท์มือ
ถือที่ใช้แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ และการวางแผน!

Josh ถูกคัดเลือกให้เป็น Ashoka Lemelson
Fellow ในปี 2011 จากแนวทางและความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยยกระดับสุขภาพของคนในชุมชนผ่านทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี!

ถือเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจสำหรับคนหนุ่มที่เพิ่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาหมาดๆ 

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below