JOURNALS

PUPA   Educational Enterprise, Brazil

7 มิถุนายน 2015
167eae81b0e81acada419a948598777a

ผู้เขียนและคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ อโชก้าเฟลโลว์ ปี 2557 ได้ไปร่วม LEGO Idea Conference ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเลโก้ (LEGO Foundation) ที่ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 15-17 เมษายนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 250 คนจากภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นักปฏิบัติ นวัตกรสังคม องค์กรพัฒนาด้านการศึกษา และผู้ประกอบการสังคมทั่วโลก เพื่อศึกษาเรื่อง “การเล่น” ที่เชี่อมโยงกับการเรียนรู้ หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วม คือ

กิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัล The Re-Imagine Learning, Ashoka – LEGO Foundation Partnership 

PUPA Educational Enterprise – การพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในชุมชนเมืองยากจน ก่อตั้งปี 2553 โดย Mary Anne Amori ชาวบราซิล ผู้นำกิจกรรมสันทนาการมาสร้างทักษะให้ผู้ปกครองเด็กในชุมชนแออัดที่มีความรุนแรงสูงสุดในประเทศ ได้เห็นศักยภาพของ “การเล่น” ที่มีต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ อารมณ์ และสังคมของเด็ก

เด็กวัย 0-6 ปีกว่า 20 ล้านคนในบราซิลเกิดจากพ่อแม่ที่มีรายได้ต่ำกว่าครึ่งของค่าแรงขั้นต่ำ ถูกทอดทิ้งหรือเลี้ยงดูโดยคนนอกครอบครัวหรือสถานเลี้ยงเด็กที่ขาดคุณภาพ ส่งผลลบต่อชีวิตเมื่อเติบโต PUPA สร้างกระบวนการฝึกอบรมแก่ผู้ปกครองที่ยากจนขาดการศึกษา โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นแกน ได้แก่ดนตรี การแสดง การเล่าเรื่อง ประเด็นสภาพแวดล้อมและสุขภาพ และใช้กระบวนการสร้างความรักความผูกพันทางอารมณ์ที่มีงานวิจัยด้านการศึกษาและประสาทวิทยารองรับ การอบรมมี 3 modules 16 ชม.ต่อ 1 md ทุก 3 เดือนสลับกับการเยี่ยมบ้านทุกเดือนเพื่อติดตามผลกระทบ หนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก สำรวจปัญหา และเสนอทางแก้ไข

ผลการประเมินพบกว่า 100% ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรมได้ประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาเด็ก โดยสังเกตว่า 0-6 ปีเป็นวัยที่จะกำหนดพัฒนาการการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ บทบาทของผู้ปกครองเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาของเด็กวัย 0 ถึง 6 ปี ในปี 2513 PUPA จัดอบรมผู้ปกครอง 1000 คน เด็ก 3000 คนได้ประโยชน์ โดยตั้งเป้าหมายจะอบรมผู้ปกครอง 1 ล้านคนใน 10 ปีข้างหน้า Papua เป็นกิจการเพื่อสังคมแห่งเดียวในบราซิลที่จัดการอบรมด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองที่ยากจน และขยายผลไปยังผู้ดูแลเด็ก ครู และนักการศึกษา

PUPA ขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากบริษัท และสร้างรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแก่ องค์กร CSR และทำงานกับเทศบาลเมืองที่บริการโรงเรียนรัฐและครูรายได้น้อย รวมทั้งได้เงินกู้จากธนาคาร PUPA กำลังขยายงานไปยังภูมิภาค 7 แห่งในบราซิล และกำลังทอดลอง franschise model เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกิจการ – https://www.changemakers.com/discussions/entries/pupa-early-childhood-development

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ