JOURNALS

สรุปกิจกรรม Help Desk 16 – Branding

17 กรกฎาคม 2015
c7704ba27cc7107cc94ccc51950cc291

“คนเรา…ถ้าอยู่ใกล้อะไรมากเกินไปจะทำให้ไม่เห็นภาพใหญ่ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าเราช่วยกันมองหลายๆ
ด้าน” คือ คำกล่าวเริ่มต้นของคุณปรารถนา จริยวิลาศกุล หรือคุณบี๋ ผู้เชี่ยวชาญในวงการทำ Branding กว่า 20 ปีต่อทีมคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อสังคม 2 ทีม ได้แก่ Dark Lab และ Blind Theatre ซึ่งได้ทำให้ผู้เข้ารวมกิจกรรม Help Desk 16 Branding ครั้งนี้ ได้ช่วยกันออกไอเดียดีๆเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการแก่กันละกัน และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจต่อกันเนื่องจากทั้ง 2 ทีมทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดย Dark Lab มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาผู้พิการทางสายตา ในขณะที่ Blind Theatre มุ่งเน้นในการพัฒนาความเข้าใจต่อผู้พิการทางสายตา และคาดหวังให้การทำละครเป็นพื้นที่ให้ผู้พิการทางสายตาได้ร่วมสร้างงานกับผู้อื่นในสาธารณะ

ทั้งนี้ สิ่งที่ทั้ง 2 ทีมได้รับ คือการได้พิจารณาถึงความชอบความสนใจของสมาชิกในทีม และการดำเนินงานโครงการของตัวเอง รวมถึงการเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการเพื่อให้โครงการสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์จากการรับคำปรึกษาของทั้ง 2 ทีมโดยสรุป คือ 

  1. Dark Lab เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น The Guidelight เพราะการดำเนินงานตามภาพรวมนั้นเปรียบเสมือนการสร้างหนทางใหม่ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาภายใต้แนวคิด “Total Solution for Educational Achievements for the Blinds” ซึ่งคุณค่าที่โครงการมอบให้นั้นจะต้องทำให้ครบทุกด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ระบบเพื่อนเรียน (Buddy) และการพัฒนาระบบสื่อการสอน 
  2. Blind Theatre อาจต้องมีการปรึกษากันภายในทีมอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแนวทางและเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนว่า จะทำในลักษณะ “การทำละครเพื่อพัฒนาคน” หรือ “การสร้างละครเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตา” ทั้งนี้หากทีมเลือกการทำละครเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมสนใจอยู่แล้วนั้น ทีมจะต้องสร้างบุคลิกของโครงการตัวเอง พร้อมกับชื่อใหม่ที่แสดงตัวตนที่แท้จริง และสามารถดึงดูดให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสาธารณะได้
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below