JOURNALS

สรุปกิจกรรม HelpDesk 17 – Marketing

28 กรกฎาคม 2015
3d751aeed92f329ab27327f73d88c17e

กิจกรรม HelpDesk
ครั้งที่ 17 เป็นหัวข้อด้าน Marketing เพื่อให้คำปรึกษาทีมคนรุ่นใหม่ที่ทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมให้เข้าใจถึงการทำให้คุณค่าที่กิจการต้องการส่งมอบนั้นตอบโจทย์
เป็นที่ต้องการ และยั่งยืนได้ในตลาด ซึ่งครั้งนี้มีทีมคนรุ่นใหม่เข้ารับคำปรึกษา 2
ทีม ได้แก่ A-Chieve และ The Guidelight เข้ามารับคำปรึกษาจากอาจารย์กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ หรืออาจารย์แอ๋มเพื่อพัฒนาแนวทางในการค้นหาพันธมิตรที่จะสามารถทำให้โครงการขยายตัวสู่วงกว้างได้

สำหรับประเด็นหลักในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนให้ทั้ง
2 ทีมทำความเข้าในทุกๆองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าที่ต้องการส่งมอบแก่กลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงผู้คนภายนอกที่มีส่วนสำคัญต่อผลิตภัณฑ์
โดยต้องพิจารณาลักษณะ คุณสมบัติ และองค์ประกอบต่างๆของทั้งกลุ่มเป้าหมาย
และพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรนั้นแข็งแรง
ไม่เป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมแก่กัน และปราศจากข้อขัดแย้งต่างๆ

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below