JOURNALSAlways Grow Project (เสมอใจ)

เราคือใคร

1 ธันวาคม 2016
, , , , , , ,
,
14947926_220384278394822_7808294883463640427_n-2

เสมอใจ คือ ตราสินค้าอินทรีย์ในโครงการ ALWAYS GROW เป็นโครงการที่ต้องการวัฒนาสินค้าภูมิปัญญาที่มีมาตรฐานดี ให้ค้าได้ขายออก เพราะเป็นของที่ราชการรับรองว่าดีแล้ว ทั้งตีตรา อย. มผช. แลเป็นของดีประจำตำบล แต่ชาวสยามหาได้นิยมไม่ ประดาชาวบ้านก็มิกล้าลงเบี้ยเพื่อเปลี่ยนแปลงสินค้าตัวเอง

เช่นนั้นแล้วโครงการฯ จึ่งเปิดรับประชาชนทั่วไปมาร่วมลงทุนผลิตและพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาร่วมกับชาวบ้าน ภายใต้ตราสินค้า เสมอใจ ร่วมทุนเท่าใดจักใดกำไรตามอัตราส่วน เพื่อให้ภูมิปัญญาสยามที่มีคุณภาพดีได้วัฒนาสืบไป ชาวบ้านมีรายได้ มิเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงตนเอง แลเหล่าประชาชนจักมีรายได้เสริมจากการช่วยเหลือสังคม

เสมอใจจึ่งเป็นตราสินค้าอินทรีย์ที่มาจากมือ แลสวนของชาวบ้านแห่งสยามโดยแท้ ทั้งยังสร้างด้วยหัวใจอันดีของหมู่นักคิดแลประชาชนสมัยใหม่ที่อยากจำเริญพร้อมคนในสังคม
______________________________________________

ใครใคร่ใช้ของดี ใช้
ใครใคร่ลงขันร่วมทุน จงขานมา

สินค้านี้เป็นของไพร่ฟ้าชาวสยามทุกคน 
ผู้ใดซื้อใช้ ผู้นั้นจักได้ใช้ของดี 
ผู้ใดลงทุน ผู้นั้นเป็นเจ้าของ จักได้กำไร 
เบี้ยทุนทั้งหมดจักถูกนำไปวัฒนาสินค้าภูมิปัญญาแห่งสยามสืบไป

***หาได้รับตัวแทนจำหน่ายไม่ แลไม่ใช่การขายตรง***

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below