JOURNALS

สิ่งที่ได้เรียนรู้

5 มกราคม 2017
, , , , , , , , ,
, , , , ,
epic-face_o_232179

อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิตเตอร์หมีว่าถ้าใช้น้ำเยอะ น้ำแข็งหมีก็จะละลาย เป็นการใช้เรื่องของความรู้สึกของคน 

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below