JOURNALSbake with love

learning 3 ข้าวหอม

15 มกราคม 2017
, , , , ,
, , , ,
IMG_5300

ครั้งนี้พี่ A-CHIEVE  มาสอนแทนก็ได้เรีนยนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่แล้วได้กลับมาดูตนเองอีก และได้เรียนรู้ว่าก่อนที่พี่เขาจะสร้างA-CHIEVE  ขึ้นมาได้มันเป็นยังไงและจุดประสงค์เพื่ออะไรและเราก็ได้ทำกิจกรรม if..then..ทำให้เราได้ฝึกในการคิดว่าถ้าเป็นอย่างงี้แล้วจะเป็นยังไงต่อ  แล้วเรายังได้ฝึกจำลองว่าตัวเองเป็นพี่ๆA-CHIEVE  ลองมองถึงปัญญาหาของการศึกษาไทยว่ามีอะไรบ้างแล้วลองมาเขียนโดยใช้การทำ if..then.. แล้วลองหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆ

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below