JOURNALSPet Planet

2017-3-25 TEAM CANVAS BASIC สิ่งที่ได้รับ

13 เมษายน 2017
2017-3-25 Team canvas 1
2015-3-25 Team Canvas
Pet planet iCare 2016

อัน อัน จากทีม เพ็ท แพลนเน็ต (iCare 2016)
ทีมแคสวาส
จากวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ได้การประชุมอัพเดทงานและเวิร์คช๊อปสอนการทำงานร่วมกันเป็นทีมของเดือนมีนาคม
หัวข้อของเวิร์คช็อป คือ การใช้เครื่องมือ Tem Canvas และ กิจกรรม Marshmallow Challenge
ในส่วนของบันทึกฉบับนี้จะกล่าวถึงทีมแคนวาส การร่วมกิจกรรมของทีม และสิ่งที่ได้รับ

ทีมแคนวาสเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายๆ ตัว ที่ใช้ในการสร้าง บริหาร และทำงานร่วมกันเป็นทีม
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity) ทำให้ทีมรู้จักและสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น (Relationship)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน (Purpose และ Goal)
ในแผนการหรือโปรเจคใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ งานเพื่อสังคม การศึกษา งานวิจัย อุตสาหกรรม
การกีฬา หรือแม้แต่ครอบครัว

ประเด็นหลักนั้นเริ่มต้นจากความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของทีมก่อน
“ทีมที่ดีจะผลิตงานที่ดี” จากนั้นจึงเป็นการกำหนดเป้าหมายและการทำงานเป็นลำดับถัดมา

กิจกรรมนี้เริ่มต้นโดย การให้ทีมพูดคุยและรู้จักบุคลลิกขแงแต่ละคน
แล้วก็เขียนข้อความลงในเทมเพลตของทีมแคสวาส

วิธีในการทำทีมแคสวาสมีดังนี้
มีกระดาษแผ่นหนึ่งมีเทมเพลต (Template) แบ่งเป็นช่องๆ (ข้อ) ตามหัวข้อที่กำหนด 5 ข้อ
โดยมีหัวข้อดังกล่าว คือ
1. เป้าหมาย (Goal)
2. บทบาทหน้าที่และทักษะ (ROLES & SKILLS)
3. คุณค่า (VALUES)
4. กฎการอยู่ร่วมกันและกิจกรรม (RULES & ACTIVITIES)
และ
5. จุดประสงค์ หรือ วัตถุประสงค์สูงสุด (PURPOSES)

แสดงดัง รูปที่ 1 ข้างล่างนี้

รูปภาพที่ 1 เทมเพลตของทีมแคนวาส (Team Canvas Template)

ช่องที่ 5 นั้นอยู่ตรงกลางเป็นรูปหัวใจ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคํยที่สุดซึ่งผูกผันส่วนอื่นๆ ไว้ด้วยกันทั้งหมด
ทุกคนในทีมจะมีโพสอิท (Post it) สีต่างๆ แบ่งตามสีของสมาชิกในทีม
สีหนึ่งแทนหนึ่งคน (อาจใช้หมายเลขก็ได้)
ซึ่งเอาไว้เขียนโน๊ตของคนและแปะลงในกระดาษเลย์เอ้าท์นั้น
เริ่มต้นจากข้อ 1 ถึง 5 ตามลำดับ และสุดท้ายเมื่อเขียนครบทั้ง 5 ช่องแล้ว
จะมีสรุปของทีมแปะไว้กลางหน้ากระดาษเป็นข้อตกลงร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้น

ในแต่ละช่องที่เขียนทีมจะพูดคุยกันและให้ข้อสรุปร่วมกันว่า
“นี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้”
สิ่งที่แต่ละคนเสนอออกมาจะถูกรับทราบและพิจารณาร่วมกันจากคนในทีม
เสมือนว่าสิ่งนั้นมาคนหลายคนที่จะประกอบขึ้นกับเป็นคนคนเดียว

ในแต่ละข้อระบุถึงรายละเอียดต่อไปนี้

1. เป้าหมาย (Goal)
ทีมแคนวาสเริ่มต้นการวางจากเป้าหมายที่คนในทีมมีร่วมกัน
ในกรณีนี้ คือ เป้าหมายของการทำโปรเจคให้สำเร็จในระยะเวลา 6 เดือน จนถึงระยะยาว 2-3 ปี
และเป้าหมายส่วนตัวที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทำโปรเจคในครั้งนี้

2. บทบาทหน้าที่และทักษะ (ROLES & SKILLS)
เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถและภูมิหลังที่แตกต่างกัน จึงมีทักษะที่แตกต่างกัน
ในการทำงานให้สำเร็จคนคนหนึ่งไม่สามารถทำงานทั้งหมดและได้ผลเป็นอย่างดี
จึงต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความสามารถที่แต่ละคนมีให้ตรงกับงานที่จะทำตามเป้าหมายที่วางไว้
บทบาทกำหนดมาจาก 1. ทักษะที่มี 2. ความถนัด หรือ 3. ความสนใจ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
คนนึงมีความสามารถอะไรบ้าง? ถนัดงานอะไร? สนใจที่จะทำอะไร?
ตั้งผู้รับผิดชอบหลักในบทบาทนั้นๆ ก่อน
หากขาดทักษะหรือต้องการความข่วยเหลือก็เติมเข้ามาอีกทีจากคนในทีม ทีมข้างเคียง หรือคนอื่น

3. คุณค่า (VALUES)
คุณค่า นั้น เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เป็นหลักเกณฑ์ที่เรายึดถือ ซึ่งกำหนดวิธีการของการคิดและการกระทำ
รวมถึงการตัดสินใจของเราตลอดทั้งโปรเจคนี้
คุณค่า ในกรณีนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ตือ ในมุมของการดูแลตัวเราเอง และในมุมของการทำโปรเจคนี้
ในส่วนของตัวเรา คือ สิ่งที่เราให้ควาสำคัญกับตนเอง เพื่อที่เราจะมีตัวเราที่ดีพร้อม ไปทำงานโปรเจคนี้จนสำเร็จ
เช่น การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ สุขอนามัยส่วนตัว ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา
ในส่วนของโปรเจค คือ ส่วนของงานที่เราทำอยู่ เช่น ระบบ/ขั้นตอน/แนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้มาก่อน
ความโปร่งใสในการทำงาน ความถูกต้องตามกฏหมาย

4. กฎการอยู่ร่วมกันและกิจกรรม (RULES & ACTIVITIES)
สิ่งนี้ถูกกำหนดขึ้นจากสามข้อข้างต้นที่ได้กำหนดมา เป็นกฏเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน
กำหนดว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน เมื่อต้องทำงานประเมินและวัดผล จะทำอย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและคุณค่าที่เราได้ตั้งเอาไว้
เช่น เมื่อพบกันให้ check in ทุกครั้ง คือ ไต่ถามทุกข์สุขและความเป็นมาในช่วงที่ผ่านมาในมิติต่างๆ
เช่น ชีวิตส่วนตัว การทำงาน สุขภาพ การเรียน ฯลฯ แล้วแต่จะกำหนด
กำหนดวันประชุมประจำเดือน ประจำสัปดาห์ว่าเป็นวันไหน? วันที่เท่าไร? เวลาใด?
กำหนดว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยในกรณีต่างๆ จะทำตอบสนองอย่างไร
การพบปะนั้นต้องทำอย่างไร? กรณีสาย กรณีเลื่อนนัด? กรณีติดต่อตามตัวไม่ได้?
วิธีการสื่อสาร วิธีการประชุม วิธีการบันทึกข้อมูลจากการประชุม หรือการพูดคุยต่างๆ
 

5. วัตุประสงค์ หรือ จุดประสงค์ (PURPOSES)
ข้อนี้สำคัญที่สุด เป็นคำถามที่ทุกคนในทีมต้องตอบและตอบเป็นเสียงเดียวกัน
ทีมที่เราตั้งขึ้นนี้มีเพื่ออะไร? เราทำงานนนี้เพื่ออะไร? เราอยากจะเห็นอะไร? โดยใช้วิธีการอะไร? ด้วยอะไร? ผ่านอะไร?
เช่น ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างจิตสำนึก สร้างการตระหนักรับรู้ สร้างความรับผิดชอบ

และข้อสุดท้าย
สรุป
สรุป ไม่ได้อยู่ในเลย์เอ้าท์แต่แรก แต่เป็นการรวบรวมทั้ง 5 ข้อที่ได้ทำไปเป็นข้อความสั้นๆ เพื่อสะดวกต่อการทบทวน
เมื่อเราอ่านข้อความสรุปแล้วจำทำให้เรานึกถึงข้อทั้ง 5 ข้อที่ได้ทำร่วมกันไปก่อนหน้านั้นทั้งหมด

เมื่อแปะโพสอิท​หรือเขียนข้อความเสร็จแล้ว จะได้เป็นดังรูปที่ 2 ข้างล่างนี้​​

รูปภาพที่ 2 ทีมแคนวาสที่เสร็จแล้ว

การทำทีมแคนวาสนั้นควรจะทำมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อขัดเกลาแผนการและย้ำเตือนทุกคนในทีม
ถึงความสำคัญของวัตถุประสงค์และการทำงานร่วมกัน

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1. การอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพและสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานอันดับแรกที่ต้องมี และต้องมีให้ได้ก่อนการทำงานใดๆ
2. การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันให้เกิดผลดีนั้น ต้องมีการตั้งกฏกติกาและข้อตกลงร่วมกันของทุกคน
3. ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสำคัญน้อยหรือมากกว่าอีกคนหนึ่ง แต่บทบาทและความรับผิดชอบของงานอาจแตกต่างกัน (รวมถึงความเสี่ยงในงานนั้นๆ ด้วย)
4. ทีมที่ดีมีแนวโน้มที่จะผลิตงานที่ดีร่วมกัน
5. ไม่ใช่แค่ทีมที่ดีอย่างเดียวจะได้งานดีเสมอไป ต้องมีตัวช่วยอื่นๆ ด้วย ตามเนื้องาน เช่น เครื่องมือ ทักษะ วิธีการ ประสบการณ์ ทรัพยากรต่างๆ ฯลฯ
และที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้ คือ การโค้ช

สรุปอย่างย่อ คือ “นอกเหนือจากเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การอยู่และทำงานร่วมกัน”

อย่างไรก็ตาม (โดยส่วนตัว) ในภาคปฏิบัติที่จะทำงานให้สำเร็จก็ยังมีความลำบากอยู่ จากเหตุหลายประการ
แต่การเริ่มต้นที่ดี (โดยการมีทีม แผนการ ทรัพยากร เครื่องมือ ฯลฯ) จะมีโอกาสมากกว่าในการได้ผลลัพธ์ที่ดี
และมีโอกาสดีกว่าที่จะรับความผิดพลาดและความเสี่ยงต่างๆ

สุดท้ายนี้ เหตุการณ์ของวันนี้ทำให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่ง จากสดุดี 133 ของ กษัตริย์ดาวิด
เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นทีม อย่างที่คนโบราณว่าไว้ “สามัคคีคือพลัง”
หลักการนี้ช่างสวยงามน่าจดจำและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลก

สดุดี 133 ข้อ 1-3 (ฉบับไทยคิงส์เจมส์)
ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด)
1 ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
2 เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน
3 เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือ ชีวิตจำเริญเป็นนิตย์

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านของ SOC พี่โค้ช เพื่อนในทีม และทีมข้างเคียง ด้วยสำหรับสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ