JOURNALSHappy dorm Happy Learning Happy society

หอพักจะน่าอยู่ หมู่เฮาบ่าบูลลี่กั๋น

14 สิงหาคม 2020
Delete Journal?

กิจกรรม ”หอพักจะน่าอยู่ หมู่เฮาบ่าบูลลี่กั๋น” เป็นกิจกรรมที่มีชื่อออกเสียงตามแบบฉบับพื้นถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย  ถ้าออกเสียงตามไทยกลางจะเป็น ”หอพักจะน่าอยู่ พวกเราไม่บูลลี่กัน” สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการ Bully มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 150 คน ทั้งนี้กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก School of changemekers และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โดย คุณวันเฉลิม คงคาหลวง นักจิตวิทยา จากเพจ trust.นักจิตวิทยาการปรึกษา (sub. 22k) วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบูลลี่ มีความเห็นอกเห็นใจกัน ทำให้หอพักปราศจากการบูลลี่หรือกลั่นแกล้งกันทุกรูปแบบ อันจะนำไปสู่” หอพักแห่งความสุข สนุกที่ได้เรียนรู้ มุ่งสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรและไร้การบูลลี่”

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below