JOURNALSปันขวดใสให้ชุด [email protected] by MarWin

[Progress] หาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของปัญหาการแยกขยะ และการบริจาคสิ่งของ

29 ตุลาคม 2021
, , ,
, ,

สรุปความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ปันขวดใสให้ชุด [email protected] ในช่วงวันที่ 23 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

สิ่งที่วางแผนไว้

เรามีแนวคิดและเป้าหมายเริ่มแรกมาจากความลำบาก (pain point) และมุมมองของทีมเราเอง ดังนั้นเราจึงต้องทำการหาสิ่งยืนยัน (proof) ว่าปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาการส่วนตัว (personal problem) แต่เป็นปัญหาของสังคม (Social problem)

ดังนั้นในช่วงแรกเราจึงดำเนินการเก็บข้อมูลทางการตลาด (market research) ดังนี้

  • ทำแบบสอบถาม Google form ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (target group)
  • สัมภาษณ์ (interview) หาข้อมูลเชิงลึก (insight) ของปัญหา
  • เลือกบุคลิก (persona) ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะทำการทดลองเป็นกลุ่มแรก

ต่อมาเมื่อเราได้ทำการสำรวจข้อมูลข้างต้นจนครบแล้วจึงเรื่องดำเนินการผลิตตัวต้นแบบ (prototype) แบบแรกของโครงการ โดยในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็น ช่วงเตรียมการผลิต (prototype processing) ประกอบไปด้วย

  • การออกแบบ (design); ผลิตภันณ์/โลโก้/แพกเกจ
  • การผลิต (production); ติดต่อโรงงานผลิต/ร้านค้าที่จะไปวางขาย

 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และผลลัพธ์

จากการเก็บข้อมูลทางการตลาดพบว่ามีผู้ที่ตอบแบบสอบถามกว่า 91.7 เปอร์เซ็น มีความสนใจบริจาคสิ่งของ และ 65.6 เปอร์เซ็นมีความลำบากในการบริจาคสิ่งของ โดย 56.3 เปอร์เซ็นมองว่าไม่มีช่องทางที่เข้าถึงง่าย หลายท่านระบุเหตุผลว่า

”ไม่รู้ว่าต้องไปบริจาคที่ไหน” และ ”ไม่มีตัวกลางในการบริจาคสิ่งของ”

นอกจากนี้ 93.8 เปอร์เซ็น มีความสนใจที่จะแยกขยะ และ 88.6 เปอร์เซ็น มีความลำบากในการทิ้งขยะ โดยมีคนกว่า 53.1 เปอร์เซ็น มองว่า ”ไม่มีถังขยะ/ระบบที่เอื้อต่อการแยกขยะ”

และเมื่อดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทำแบบสอบถามที่ยินทีให้ติดต่อกลับ สามารถแบ่งข้อมูลภาพรวมออกได้เป็นหัวข้อดังนี้

  • การใช้ชีวิตประจำวัน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะใช้ชีวิตตามปกติ และตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น หากเป็นนักเรียน จะเรียนออนไลน์อยู่ที่ห้องพัก/คอนโด และที่บ้าน หากเป็นวัยทำงานแล้วส่วนใหญ่จะทำงานในที่พักเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมีแนวโน้มที่จะติดบ้านหรือทำงานที่บ้านมากขึ้น
  • การแยกขยะ ทุกคนทิ้งขยะตามจุดทิ้งขยะปกติ และแยกขยะตามถังขยะที่มีอยู่ตามที่พัก หรือประเภทที่พักอาศัยของตนเอง มักจะไม่ทำ
  • การบริจาค หลายคนมองว่าการบริจาคเชื่อมโยงกับการทำบุญ ทำกุศล ซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยเฉพาะในวัยทำงาน ในขณะที่วัยเรียน/นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่าเป็นการส่งต่อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับตนเอง ให้กับผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์นั้นต่อไป

และจากการวิเคราะห์ข้อมูล เราจึงทำการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะทำการทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. นิสิตหอพักในมหาวิทยาลัยที่แยกขวดน้ำและมักจะบริจาค/ให้สิ่งของเพราะทำบุญเพื่อหวังโชค(ผลสอบ) (สายมู)
  2. บุคลากรหอพักในมหาวิทยาลัยที่แยกขวดน้ำและมักจะบริจาค/ให้สิ่งของเพราะทำบุญเพื่อหวังโชค(หวย) (สายบุญ)

โดยเลือกพื้นที่ทดลองเป็น หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการเตรียมการผลิต (prototype processing) ทีมได้ทำการออกแบบตัวต้นแบบโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย อารมณ์ (mood and tone) และการเข้าถึงง่ายของการสื่อสารในเบื้องต้นก่อน โดยได้ทำการติดต่อร้านค้าสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาหอพักนิสิต ในการทดลองขายผลิตภัณฑ์และดำเนินการทดลองจริง (implementation)

ปัจจัยที่ทำให้เป็นและไม่เป็นไปตามแผน

สิ่งทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนดำเนินการเกิดจาก การวางแผนงานตามกำหนดเวลา (timeline) ที่ชัดเจน และมีการนัดประชุมทีมถึงความคืบหน้าในหน้าที่ของแต่ละคนอาทิตย์ละครั้ง (weekly meeting) 

ปัจจัยที่ทำให้ ’ไม่’ เป็นไปตามแผน และจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร

ส่วนปัจจัยที่อาจทำให้บางขั้นตอนล่าช้าไปบ้างเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้หลายสถานที่ติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากขึ้น โดยเบื้องต้นทางทีมได้ทำการเผื่อเวลาไว้สำหรับสถานการณ์นี้บ้างแล้ว ทำให้ยังมีเวลาเหลือสำหรับการดำเนนการต่างๆพอสมควร

สิ่งที่วางแผนจะทำในเดือนถัดไป

เป้าหมายหลัก : ดำเนินการผลิตตัวต้นแบบ (prototype production)

เป้าหมายเสริม : ทดลองตัวต้นแบบแรกกับกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนหน้า

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below