JOURNALSโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

ก่อรากสร้างฐานเพื่ออนาคตของหนู (พื้นที่ปลอดภัย)

30 ตุลาคม 2021
, , , , ,
, , , , , , , ,
,

วันที่ 30 ตุลาคม 2564
วันนี้ พวกเราสมาชิกกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ได้ร่วมกันก่อรากสร้างฐานเพื่ออนาคตของตนเอง (สร้างพื้นที่ปลอดภัย) -โดยได้ร่วมกันสร้างสนามเปตองของตนเองขึ้น- เพราะพวกเราและคนในชุมชนบ้านหนองตองยังขาดพื้นที่ ที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ พ่อแม่ และคนทุกๆคนในชุมชนที่สามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรม สามารถร่วมเข้ามาสร้างสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ทุกช่วงกลุ่มวัย
ถ้าเรามองแค่ว่าการสร้างสนามเปตองนั้น เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นแค่พื้นที่ๆสำหรับเอาไว้ไปเล่นเปตอง (กีฬา) หรือเอาไว้เล่นกีฬาอื่นๆก็เท่านั้น นั่นก็ไม่ผิดอะไร แต่หากเรามองข้ามคำว่าพื้นที่/สถานที่ทางกายภาพ (ที่จับต้องได้) เราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในนั้น เช่น
1.เกิดสิ่งที่เรียกว่าการมีน้ำใจต่อกันและกัน
2.เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรัก ความสามัคคี
3.เกิดการเรียนรู้เรื่อง กฎ กติกา ของส่วนรวมและของสังคม
4.เกิดห้องเรียนเรื่องการให้อภัยแก่ผู้อื่น
5.เกิดพื้นที่ๆให้โอกาสแก่ทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
6.เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วม
7.เกิดการรับฟังซึ่งกันและกัน
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง และอยากให้มีหรืออยากให้เกิดในชุมชนของเรา พวกเราจึงได้ร่วมมือกันสร้างมันขึ้นมาผ่านกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้
นอกจากนั้นทางแกนนำ (พี่เลี้ยง) ประธานกลุ่มของเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูสอนภาษาอังกฤษ ถึงเนื้อหาหรือหลักสูตรการสอนให้แก่น้องๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทฐานความรู้เดิมของแต่ละคน เนืองจากเราจะสอนรวมกันเป็นห้องเดียว ไม่มีการแยกช่วงอายุ แยกชั้นปีการศึกษา หรือแยกเพศชาย หญิง เพราะมีครูอาสาเพียง 1 คน
กิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 30 ต.ค. 2564) ไม่ได้อยู่แผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษ (โรงเรียนวันเสาร์) ในแผนจะเริ่มในเดือนพฤศจิากยน 2564 เป็นต้นไป ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำหรับเตรียมความพร้อม ทั้งครูผู้สอน เด็กๆ(ผู้เรียน) และทีมแกนนำเด็กเยาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถดำเนินการให้ตรงกับแผนที่ได้วางไว้ต่อไป

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ