JOURNALSโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

จับเข่าเล่าเรื่อง (โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง) เดือนพฤศจิกายน 2564

7 ธันวาคม 2021
, ,
, , , , , ,

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

กิจกรรมที่ได้วางไว้ในแผนของโครงการฯ

1.โรงเรียนวันเสาร์ (สอนเสริมภาษาอังกฤษ) 

จากการวางแผน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนกับทีมพี่เลี้ยง ก่อนเริ่มการเรียน การสอน พร้อมทั้งได้ร่วมออกแบบ แบบประเมินวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน (Pre-Test/Post-Test) เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่ได้จากการดำเนินการกิจกรรม (ผลลัพธ์ที่ได้)

ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ตามโครงการฯ โดยการเปิดโรงเรียนวันเสาร์ (สอนเสริมภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่เสาร์แรกของเดือน (6 พ.ย. 2564) พร้อมทั้งทีมพี่เลี้ยงได้ร่วมติดตาม ร่วมสังเกตการเรียน การสอน เพื่อให้กำลังใจต่อกัน

 

กิจกรรมตามแผนของโครงการฯในเดือนถัดไป

ดำเนินการ เปิดการเรียน การสอนตามปกติ พร้อมหนุ่นเสริมกำลังใจให้แก่กัน

2. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเด็กเยาวชน

2.1 การจัดประชุมสร้างเข้าใจ และจัดโครงสร้างกลุ่มใหม่ พร้อมทั้งสร้างข้อตกลงร่วม ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้

ได้มีการประชุมกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง เพื่อจัดโครงสร้างคณะกรรมการเพิ่มเติมใหม่ จากเดิม เนื่องจากกรรมการกลุ่มบางคนได้ไปศึกษาต่อต่างจังหวัด บางคนได้แต่งานมีครอบครัว (ไม่สะดวกที่จะเป็นต่อ) พร้อมทั้งได้มีการสร้างเข้าใจ สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงวัตถุประสงค์เป้าหมายทื่ได้วางไว้

ผลที่ได้จากการดำเนินการกิจกรรม (ผลลัพธ์ที่ได้)

ได้กรรมการเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ด.ช.อิทธิกร แสหมี่
2. ด.ญ.ณัฐสุดา เลายิปา
3. น.ส.ขวัญวลี แสนจาง
4. ด.ช.ชัยนันท์ เลายี๋ปา

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 

จากการวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อม ก่อนการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬา ได้ข้อสรุปดังนี้

  1. จะดำเนินการส่งตัวแทนเด็กแข่งขันกีฬา ฟุตซอล รุ่นอายุ 9 – 13 ปี จำนวน 1 ทีม (10 คน) ของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. จะดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา Esport (เกมฟีฟาย) ครั้งที่ 1 ณ มูลนิธิบ้านธารพระพร

ผลที่ได้จากการดำเนินการกิจกรรม (ผลลัพธ์ที่ได้)

1.ได้ดำเนินการจัดส่งทีมเด็กบ้านหนองตอง เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล 1 ทีม (10 คน)

2. ได้จัดการแข่งขันกีฬา Esport (ฟีฟาย) ครั้งที่ 1

ผลที่ได้หลังจากการจัดกิจกรรม (แข่งฟุตซอล เกมส์ฟีฟาย)

1.ได้ร่างกายที่แข็งแรง และได้ความสามัคคีกันระหว่างเพื่อนๆ
2.ได้เพื่อนใหม่ๆจากการแข่งขัน
3.ได้เข้าใจเรื่องกฎกติการการแข่งขัน (เพราะได้ใบเหลืองเยอะมาก)
4.ได้ทีมนักกีฬาฟุตซอล (เด็ก) บ้านหนองตอง 1 ทีม เพราะไม่เคยมี และส่งแข่งขันมาก่อน
5.ได้หัวร้อนตอนแข่งฟีฟาย 
6.ได้เกิดความฝันอยากไปแข่งระดับประเทศ (ฟีฟาย)
7.อยากเป็น เกมเมอร์ (ฟีฟาย)
8.อยากให้พี่ๆ ฝึกสอน กีฬาฟุตซอลให้กับทีมเรา

กิจกรรมตามแผนของโครงการฯในเดือนถัดไป

  1. เด็กเยาวชนได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่จัด
  2. เด็กเยาวชนเกิดความสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เพราะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของเด็ก (เพราะกิจกรรมในแผนได้ผ่านการออกแบบ เสนอจากเด็กอย่างแท้จริง)
  4. สถานที่มีความพร้อม

ปัจจัยที่อาจทำให้ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ( 7 ธ.ค. 2564) ยังมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่องเนื่อง

แนวทางการปรับแก้ แก้ไข

1.เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ่้นก็เรียบๆจัด (ไม่รอตามแผน)

2.อาจต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในแผน เช่น วางไว้ 2 รอบ อาจจัดเป็น 1 รอบ

3.พูดคุย หนุนเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย (เด็กเยาวชน) และทีมพี่เลี้ยง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแผนปรับตามความต้องการ และตามสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่

กิจกรรมตามแผนของโครงการฯในเดือนถัดไป

1.โรงเรียนวันเสาร์ (สอนเสริมภาษาอังกฤษ)

2.จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ

3.ศึกษาดูงาน ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมแก่เด็กเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ