JOURNALS

Project Report ของ Infinity Stone

16 สิงหาคม 2022

Project Report (รายงานผลการทำงาน)

 

ชื่อทีม: Infinity Stone

 

คำอธิบายโปรเจกต์

เราทำโปรเจกต์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นอายุประมาณ 12-18 ปี ต้องการให้กลุ่มเยาวชนวัยรุ่นที่มีปัญหาสามารถหาทางเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ให้เยาวชนวัยรุ่น ได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น นำสื่อที่เรานำเสนอและโปรโมทไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผล

 

กิจกรรมที่ลงมือทำ

จัดทำgoogle from ให้คนมาเข้าร่วมกิจกรรม และทำบอร์ดโปรโมทสื่อ

 

สิ่งที่เป็นไปตามแผน

ได้จัดทำบอร์ดและโปรโมท เก็บผลตอบรับและประเมินผลตอบรับ

 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน

ไม่ได้จัดทำ google from

 

แนวทางในการทำให้ดีขึ้นในอนาคต

จัดการเวลาและวางแผนภายในทีมให้เป็นระเบียบและกำหนดการเป็นไปตามแผนมากกว่านี้

 

ผลตอบรับที่ได้

สรุปผลตอบรับที่ได้ เก็บผลตอบรับนี้จากใครและจำนวนเท่าไหร่
เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและนำแนวทางที่เรานำเสนอไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เนื่องจากทำเป็นบอร์ดลงใน story instagram จึงไม่อาจทราบบุคคลที่รับเกี่ยวกับสื่อของเราได้เป็นตัวเลขที่แม่นยำได้ แต่ได้ถามความคิดเห็นจากเพื่อนในห้องและเพื่อนรอบๆ ตัว ประมาณ 35-50 คน

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ