JOURNAL

22271

4 เว็บไซต์ที่ช่วยให้การพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนสนุกและสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

School Team
1 w
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย
การพรีเซนต์งาน หรือพูดนำเสนอหน้าชั้นนี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับใครหลายๆคน รวมทั้งเราด้วย...หลายครั้งที่เตรียมตัวและซ้อมไปซะดิบดี แต่พอถึงเวลาพูดจริง คนฟังก็ยังหาวนอนอยู่ดี...
22088

นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด

สิ่งแวดล้อม, ทารุณสัตว์, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การมีส่วนร่วม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน, สัตว์, เยาวชน
นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด จำนวนของสัตว์จรจัดนั้นเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและรายได้ของประชากร สาเหตุอันดับหนึ่งของการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด คือ...