JOURNAL

22088

นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด

Wongpat
03 ส.ค. 2560
สิ่งแวดล้อม, ทารุณสัตว์, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การมีส่วนร่วม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงทารุณกรรม, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน, สัตว์, เยาวชน
นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด จำนวนของสัตว์จรจัดนั้นเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและรายได้ของประชากร สาเหตุอันดับหนึ่งของการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด คือ...