JOURNAL

23066

TECH X SOCIAL: How will we create social impact together?

babygade
3 d
การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, ออฟฟิศซินโดรม, การออกกำลังกาย, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, โภชนาการและการบริโภคอาหาร, โรคอ้วน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ
จากการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมทำให้เรามองเห็นภาพรวมปัญหาของคนที่ทำงานเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น Idea to Prototype และ Prototype...
22950

Runner Up of Sasin Startup Impact Ventures

Krissupav
18 ก.ย. 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์
At Cheewid, we are proud to announce that we recently won runner-up in Sasin Startup Impact Ventures' Pitching Competition. Of approximately 20+ competitive teams, we were fortunate to win second...
22862

ภาพถ่ายสไตล์...แชงก์

newaninya
21 ก.ค. 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
เด็ก, ผู้หญิง, ครอบครัว
 
22861

ภาพถ่ายสไตล์...แชงก์

สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
เด็ก, ผู้หญิง, ครอบครัว
 
22399

IKEA Museum : บุกถิ่นต้นกำเนิดอิเกีย เรียนรู้ Democratic Design ที่ทำให้เข้าถึงทุกคนใน 'บ้าน'

ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ, อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)
พูดถึงประเทศสวีเดน คนคงนึกถึงอยู่ไม่กี่อย่าง นอกจาก H&M แล้วก็ต้อง IKEA นี่แหละ... ตอนเรามาถึงแรกๆ กิจกรรมที่คนย้ายมาอยู่ใหม่ที่สวีเดนเกือบทุกคนต้องทำก็คือการไปอิเกียนี่แหละจ้า ...